زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هيچ روزى نيست كه عمل صالح در نزد الله، محبوب تر از (عمل در) اين روزها باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که صادقانه از الله متعال درخواست شهادت کند، الله او را به درجه يا جايگاه شهدا می رساند گرچه در رختخواب خود بميرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس ساز و برگ جنگيِ مجاهدِ راه الله را تأمين کند، (گويا) خود جهاد کرده است؛ و هرکس در غياب او، خانواده اش را به نيکی سرپرستی نمايد، گويا خود جهاد نموده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
قدم های هر بنده ای در راه الله غبارآلود شود، آتش دوزخ آن را لمس نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
شهيد هنگام کشته شدن دردی احساس نمی کند مگر به اندازه ی دردی که يکی از شما از نيشگونِ [مورچه يا نيشِ پشه] حس می نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به من بگوييد: اگر در راه الله کشته شوم، گناهانم بخشيده می شوند؟
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، برترین مردم کیست؟
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس بميرد و جهاد نکند و نيت جهاد هم نداشته باشد، بر شعبه ای از نفاق مرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
سخن عایشه رضی الله عنها: از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شرکت در جهاد اجازه گرفتم که فرمود: «جهاد شما حج است».
عربي انگلیسی فرانسوی
يک شبانه روز نگهبانی در راه الله از روزه گرفتن و شب زنده داری يک ماه بهتر است. و اگر بر اين حالت بميرد، ثواب اعمالی که در دوران حياتش انجام می داده، همچنان به او می رسد و به او روزی داده می شود (مانند شهدا) و از فتنه ی قبر در امان می ماند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس می ميرد، بر اعمالش مُهر زده می شود و کارهايش پايان می پذيرد، مگر عمل کسی که در راه الله نگهبانی می دهد که عملش تا روز قیامت ادامه می يابد و از فتنه ی قبر در امان می ماند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال تعهد نموده كه اگر مجاهدِ راهش را بميراند، او را وارد بهشت سازد و (اگر زنده نگه دارد) سالم و تندرست، همراه پاداش يا غنيمت (به خانه) برگرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
يک روز نگهبانی در راه الله، از دنيا و هر آنچه در آن است، بهتر است.
عربي انگلیسی فرانسوی
یک صبح تا ظهر یا یک ظهر تا غروب در راه الله، بهتر از هر چیزی است که خورشید بر آن طلوع نموده و غروب می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی نیست که در راه الله زخمی بردارد مگر اینکه روز قیامت درحالی می آيد که از زخمش خون جاری است؛ رنگش، رنگ خون است و بويش بوی مشک.
عربي انگلیسی فرانسوی
روز جنگ احد شخصی از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسيد: اگر کشته شوم، کجا خواهم بود؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «فِي الْجَنَّةِ»: «در بهشت». آن مرد خرماهايی را که در دست داشت، انداخت و جنگيد تا به شهادت رسيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
عمل اندکی انجام داد و پاداش فراوانی يافت.
عربي انگلیسی فرانسوی
خير و نيکی تا روز قيامت بر پيشانی اسبان بسته شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله همه ی گناهان شهيد جز بدهیِ او را می آمرزد.
عربي انگلیسی فرانسوی
روز قيامت، در برابر اين يک شتر، هفتصد شتر افسار شده به تو داده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
سياحت امت من، جهاد در راه الله - عز وجل - می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
در راه الله پيکار کنيد. هرکس به اندازه ی فاصله ی ميان گرفتن و رها کردن پستان شتر - به وقت دوشيدن آن - در راه الله پيکار کند، بهشت بر او واجب می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که از ترس الله بگريد، وارد دوزخ نمی شود، مگر زمانی که شير به پستان بازگردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی نيست که وارد بهشت شود و دوست داشته باشد درحالی به دنيا بازگردد که هر آنچه روی زمين است، از آنِ او باشد، مگر شهيد که به سبب عزت و احترامی که در بهشت می بيند، آرزو می کند به دنيا بازگردد و ده بار کشته شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
مثالِ مجاهدِ راهِ الله، همانند روزه دار شب زنده داری است که خاشعانه و با تأمل آيات الله را تلاوت می کند و از نماز و روزه خسته نمی شود تا آن که مجاهدِ راه الله بازگردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس با ايمان به الله و تصديق وعده هايش، اسبی را در راه الله (برای جهاد) نگه داری کند، خوردن، نوشيدن، ادرار و سرگين آن اسب در ترازوی نيکی های صاحبش ثبت و منظور می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به الله به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دين و به محمد به عنوان پيامبر راضی باشد، بهشت بر او واجب است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس يک تير در راه الله بيندازد، این برای او با آزاد کردن برده ای برابری می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر مرد مسلمانی که به اندازه ی فاصله ی دوبار دوشيدن شتر در راه الله بجنگد، بهشت بر او واجب می شود؛ و هرکس در راه الله زخمی بردارد يا آسيبی بببيند، زخمش روز قيامت در تازه ترين - و زيباترين - حالت خواهد بود؛ رنگش، رنگ زعفران است و بويش بوی مشک.
عربي انگلیسی فرانسوی
يکی از بهترين نمونه های زندگی مردم برای آنان، زندگی مردی است که لگام اسبش را در راه الله می گیرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هریک از شما در غياب مجاهد، از خانواده و اموالش به خوبی مراقبت کند، به اندازه ی نصف پاداش مجاهد اجر و ثواب می بَرَد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس - در راه الله - جهاد نکند يا مجاهدی را مجهز نسازد يا از خانواده ی مجاهدی به نيکی سرپرستی نکند، الله متعال او را پيش از قيامت به مصيبتی ناگوار دچار می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای ام حارثه، بهشت باغ های زیادی دارد و فرزند تو در فردوس اعلی جای دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شهدا پنج گروه اند: طاعون زده (=کسی که در اثر وبا بميرد)، آن که به درد شکم بميرد، کسی که در آب غرق شود، کسی که زير آوار فوت نمايد و کسی که در راه الله - در ميدان جهاد - کشته شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم گروهی ده نفره را برای تجسس - و جمع آوری اطلاعات از دشمن - فرستاد و عاصم بن زيد انصاری رضی الله عنه را امیر و فرمانده آنان قرار داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
پاداشِ بازگشت از جهادِ (انجام شده)، همانند پاداشِ جهاد می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
دو گروه از امتم هستند كه الله متعال آنها را از دوزخ محافظت كرده است: گروهی که با (کفار) هند می جنگد و گروهی که همراه عيسی بن مريم علیهما السلام می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
برده ی درستکار دو پاداش دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
سياحت امت من، جهاد در راه الله - عز وجل - می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شهيد هنگام کشته شدن دردی احساس نمی کند، مگر به اندازه ی دردی که يکی از شما از نيشگونِ [مورچه يا نيشِ پشه] حس می نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس از روی ايمان به الله و تصديق وعده هايش، اسبی را در راه الله (برای جهاد) نگهداری کند، خوردن، نوشيدن، ادرار و سرگين آن اسب در ترازوی نيکی های صاحبش ثبت و منظور می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس در راه الله چيزی را انفاق کند - يا هزينه ای نمايد، پاداشِ آن - هفتصد برابر برای او ثبت می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی