Kategori

Daftar Hadis

Tidak ada hari untuk beramal saleh yang lebih disukai Allah daripada hari-hari ini.
عربي Inggris Prancis
Barangsiapa yang memohon mati syahid kepada Allah -Ta'ālā- dengan tulus (benar), niscaya Allah akan menyampaikannya ke derajat orang-orang yang mati syahid meskipun ia mati di atas tempat tidurnya.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah (ikut) berperang dan barangsiapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah (ikut) berperang.
عربي Inggris Prancis
Kedua kaki seorang hamba yang berdebu di jalan Allah tidak akan disentuh api neraka.
عربي Inggris Prancis
Seorang syahid itu tidak merasakan cengkraman kematian kecuali seperti seorang dari kalian merasakan gigitan semut.
عربي Inggris Prancis
Bagaimana pendapatmu jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan dihapus?
عربي Inggris Prancis
Siapa manusia yang paling utama wahai Rasulullah?
عربي Inggris Prancis
Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah berperang (di jalan Allah), dan tidak pernah berniat untuk berperang, maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan.
عربي Inggris Prancis
Ucapan Aisyah, "Aku meminta izin kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk ikut berjihad, maka beliau bersabda, 'Jihad kalian (para wanita) adalah haji.'"
عربي Inggris Prancis
Ribāṭ (berjaga-jaga di garis perbatasan) sehari semalam lebih baik daripada puasa dan salat malam selama satu bulan. Jika ia meninggal dunia maka amalan yang pernah ia lakukan masih tetap mengalir (pahalanya), rezekinya masih tetap diberikan, dan ia aman dari fitnah kubur (pertanyaan Munkar dan Nakir).
عربي Inggris Prancis
Setiap orang yang meninggal ditutup amalnya, kecuali murābiṭ (orang yang menjaga perbatasan negara Islam) di jalan Allah. Sesungguhnya amalnya tetap bertambah sampai hari kiamat dan ia aman dari fitnah kubur
عربي Inggris Prancis
Allah menjamin untuk orang yang berjihad di jalan-Nya, jika Dia mewafatkannya maka Dia akan memasukkannya ke dalam surga, atau Dia mengembalikannya dalam keadaan selamat dengan membawa serta pahala atau ganimah (rampasan perang).
عربي Inggris Prancis
Ribāṭ (berjaga-jaga di daerah perbatasan) sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya.
عربي Inggris Prancis
Berangkat di waktu pagi atau sore hari (untuk berjihad) di jalan Allah lebih baik daripada tempat terbit dan terbenamnya matahari.
عربي Inggris Prancis
Tidaklah satu luka (yang dialami) orang yang terluka di jalan Allah, melainkan ia pasti datang pada hari kiamat dalam keadaan lukanya mengeluarkan darah. Warnanya warna darah dan wanginya wangi minyak kasturi.
عربي Inggris Prancis
Seorang pria bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat Perang Uhud, “Bagaimanakah menurut Anda jika aku terbunuh, di manakah aku?” Beliau menjawab, “Di Surga.” Maka pria itu pun membuang kurma yang ada di tangannya, lalu berperang hingga gugur terbunuh.
عربي Inggris Prancis
Ia beramal sedikit, tapi diberi pahala banyak.
عربي Inggris Prancis
Kuda itu di ubun-ubunnya terpatri kebaikan sampai hari kiamat
عربي Inggris Prancis
Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid, kecuali utang.
عربي Inggris Prancis
Dengan unta inilah maka kamu akan mendapatkan tujuh ratus ekor unta yang sudah dikekang pada hari kiamat.
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya wisata umatku adalah berjihad fi sabilillah -'Azza wa Jalla-.
عربي Inggris Prancis
Berperanglah di jalan Allah! Siapa yang berperang di jalan Allah walau selama perahan susu unta, maka ia berhak mendapatkan surga.
عربي Inggris Prancis
Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah hingga susu kembali ke teteknya.
عربي Inggris Prancis
Tidak ada seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia walau dia akan mendapatkan segala sesuatu di muka bumi kecuali seorang yang syahid. Dia ingin kembali ke dunia, lalu dia terbunuh sebanyak sepuluh kali, karena dia telah melihat kemuliaannya.
عربي Inggris Prancis
Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah seperti orang yang sedang puasa, salat malam dan berdiri membaca ayat-ayat Allah, tidak terputus puasa dan salatnya, sampai orang yang berjihad di jalan Allah itu kembali.
عربي Inggris Prancis
Siapa menyiapkan seekor kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanan yang membuatnya kenyang, minum yang membuatnya puas, kotorannya dan kencingnya menjadi timbangan amal orang tersebut pada hari kiamat.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang rida kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, maka ditetapkan baginya surga.
عربي Inggris Prancis
Siapa yang memanah satu anak panah di jalan Allah, maka pahalanya sebanding dengan membebaskan hamba sahaya.
عربي Inggris Prancis
Lelaki Muslim mana saja yang berperang di jalan Allah meskipun sejenak, maka wajib baginya mendapatkan surga, dan siapa yang terluka di jalan Allah atau dia mendapatkan suatu musibah, maka luka tersebut akan datang kepadanya pada hari kiamat dengan mengeluarkan darah yang banyak: warnanya seperti warna za’farān dan wanginya seperti wangi minyak kasturi.
عربي Inggris Prancis
Di antara sebaik-baik sumber kehidupan manusia adalah seorang pria yang memegang tali kekang kudanya (berjihad) di jalan Allah.
عربي Inggris Prancis
Siapa saja di antara kalian yang menjaga keluarga dan harta orang yang pergi (berperang) dengan baik, maka baginya setengah pahala orang yang keluar (berperang)
عربي Inggris Prancis
Siapa yang tidak pernah berperang atau tidak pernah mempersiapkan keperluan orang yang berperang atau juga tidak pernah menjaga dengan baik keluarga orang yang berperang, maka Allah pasti menimpakan kepadanya bencana sebelum hari kiamat
عربي Inggris Prancis
Wahai Ummu Hāriṡah! Sesungguhnya di surga itu ada beberapa surga dan sesungguhnya putramu mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi.
عربي Inggris Prancis
Syuhada ada lima golongan: orang yang kena wabah (ṭa'ūn), orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- mengutus sepuluh orang pasukan mata-mata dan mengangkat 'Āṣim bin Ṡābit Al-Anṣārī -raḍiyallāhu 'anhu- sebagai pemimpin mereka.
عربي Inggris Prancis
Pulang perang itu seperti berperang.
عربي Inggris Prancis
Dua kelompok dari umatku yang akan dilindungi oleh Allah dari neraka, yaitu: kelompok yang memerangi India dan kelompok yang menyertai Isa bin Maryam -'alaihimā as-salām
عربي Inggris Prancis
Seorang budak yang dimiliki tuannya dan saleh mendapatkan dua pahala
عربي Inggris Prancis
Wisata umatku adalah jihad di jalan Allah '-Azza wa Jalla
عربي Inggris Prancis
Seseorang yang mati syahid tidak mendapatkan sakitnya kematian kecuali seperti salah seorang di antara kalian mendapatkan cubitan (gigitan semut).
عربي Inggris Prancis
Siapa menyiapkan seekor kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makannya, minumnya, kotorannya dan kencingnya menjadi timbangan amal orang tersebut pada hari kiamat.
عربي Inggris Prancis
Siapa berinfak satu kali di jalan Allah, maka ditulis baginya pahala tujuh ratus kali lipat.
عربي Inggris Prancis