ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

మిగతా రోజుల్లో చేసే సత్కార్యాల కంటే ఈ రోజుల్లో (అంటే జీల్ హిజ్జా యొక్క మొదటి పదిరోజుల్లో) చేసే సత్కార్యాలు అల్లాహ్ కు అత్యంత ప్రీతిపూర్వకమైనవి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్