హదీసుల జాబితా

మిగతా రోజుల్లో చేసే సత్కార్యాల కంటే ఈ రోజుల్లో (అంటే జీల్ హిజ్జా యొక్క మొదటి పదిరోజుల్లో) చేసే సత్కార్యాలు అల్లాహ్ కు అత్యంత ప్రీతిపూర్వకమైనవి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నవ్యక్తిని హతమార్చినవాడు స్వర్గపు పరిమళాన్నికూడా పీల్చలేడు,నిశ్చయంగా స్వర్గపు పరిమళం నలభై సంవత్సరాల ప్రయాణవ్యత్యాసం వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్