Lista hadisa

“Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih...”
عربي Engleski Francuski
“Ko ubije štićenika muslimana i onoga ko je sklopio dogovor sa muslimanima, neće osjetiti ni miris Dženneta, a njegov se miris, doista, osjeća na udaljenosti od četrdeset godina (hoda).”
عربي Engleski Francuski
Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je u jednoj bici nađena ubijena žena, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osudio ubijanje žena i djece.
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se bori da je Allahova riječ gornja, on se bori na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
„Ko iskreno od Allaha traži šehadet (da pogine kao šehid), Allah će mu podariti stepen šehida, pa makar umro i u svojoj postelji (a ne na bojnom polju).“
عربي Engleski Francuski
"Ko opremi borca na Allahovom putu, kao da se i on borio. Ko zbrine porodicu borca, kao da se i on lično borio."
عربي Engleski Francuski
"Svaki poslanik, kojeg je Allah poslao prije mene, imao je od svoga naroda pomagače i drugove koji su se držali njegovih sunneta i slijedili njegova naređenja i uputstva. Zatim su poslije njih dolazile generacije ljudi koji nisu činili ono što su govorili, a činili su ono što im nije naređeno..."
عربي Engleski Francuski
Tarik b. Šihab el-Bedželi el-Ahmesi, radijallahu anhu, pripovijeda da je jedan čovjek, koji je već bio stavio nogu u uzengije, upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Koji je džihad najbolji?" Poslanik mu reče: "Istinita riječ u lice vladaru nasilniku."
عربي Engleski Francuski
"Noge (Allahova) roba, koje su se zaprašile na Allahovom putu, neće doticati Vatra." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
"Šehid ne osjeti (bol pri) pogibiji, osim kao što osjeti neko od vas kada se ubode."
عربي Engleski Francuski
"Šta misliš, ako poginem na Božijem putu, hoće li mi se oprostiti grijesi?"
عربي Engleski Francuski
"On je u vatri", pa su otišli da ga posmatraju i vidjeli su da je ukrao ogrtač iz ratnog plijena.
عربي Engleski Francuski
"Koji je čovjek najbolji, Allahov Poslaniče?"
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi nekoga odredio za vojskovođu ili komandanta, posebno bi mu preporučio dobročinstvo i bogobojaznost.
عربي Engleski Francuski
"Ko se obuči gađanju, pa to napusti, on nije od nas, on je nepokoran."
عربي Engleski Francuski
"Ko umre a nije ratovao, niti je sebe bodrio na borbu, umro je s jednim ogrankom licemjerstva."
عربي Engleski Francuski
“Šehid je svako onaj ko pogine braneći svoj imetak, svoju porodicu, svoj život ili svoju vjeru.”
عربي Engleski Francuski
"Borite se protiv mušrika svojim imetkom, životom i riječima."
عربي Engleski Francuski
Aiša je rekla: “Tražila sam dozvolu od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za džihad, pa je rekao: ‘Vaš džihad je hadž.’”
عربي Engleski Francuski
“Sigurno ću sa Arabijskog poluotoka protjerati židove i kršćane, tako da ostanu samo muslimani.”
عربي Engleski Francuski
“Islam nadvisuje sve, a njega ništa ne nadvisuje.”
عربي Engleski Francuski
“Doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu)!”
عربي Engleski Francuski
“Dan stražarenja na Allahovom putu bolji je od mjesec dana (dobrovoljnog) posta i namaza. Ko umre u stražarenju na Allahovom putu, bit će nagrađen od Allaha za posao koji je učinio, a ako je živ, bit' će nagrađen opskrbom i siguran od iskušenja kaburskih.'"
عربي Engleski Francuski
"Svakoj umrloj osobi zapečate se djela, osim onome ko je učestvovao u straži na Božijem putu. Njemu se povećavaju djela do Sudnjega dana i siguran je od kaburskog iskušenja."
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah sakupi prijašnje i kasnije narode svakom prevarantu i izdajniku će biti data zastava, i reći će se: 'Ovo je prevara i izdaja toga sina toga.'"
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, došao je jedan uhoda od idolopoklonika kada je on bio na jednom vojnom pobodu.
عربي Engleski Francuski
“Ljudi, ne priželjkujte susret sa neprijateljem i tražite od Allaha zdravlje i životnu snagu!”
عربي Engleski Francuski
Allah Uzvišeni se obavezao da će borca na Njegovom putu, ukoliko pogine, uvesti u Džennet, ili će ga vratiti zdravog sa nagradom i ratnim plijenom.
عربي Engleski Francuski
"Stražariti jedan dan na Božijem putu bolje je nego sav dunjaluk i ono što je na njemu."
عربي Engleski Francuski
"Jutro ili predvečerje koji su provedeni u borbi na Allahovom putu bolji su od svega što je Sunce obasjalo."
عربي Engleski Francuski
"Neće niko biti ranjen na Božijem putu a da ne dođe na Sudnjem danu sa ranom koja krvari. Boja će joj biti boja krvi, a njen miris, biće miris miska."
عربي Engleski Francuski
"Ko je ubio nekoga od neprijatelja i ima za to dokaz, pripada mu njegova oprema."
عربي Engleski Francuski
„Na dan Uhuda neki čovjek je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Šta misliš ako ja poginem, gdje ću?' Reče: 'U Džennet.', pa on baci hurme koje je držao u ruci, a zatim stupi u borbu protiv neprijatelja dok ne poginu.”
عربي Engleski Francuski
"Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao pored grupe ljudi koji su se takmičili u gađanju, i rekao im: 'Gađajte sinovi Ismailovi, zaista je vaš otac bio strijelac.'"
عربي Engleski Francuski
Od El-Berraa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Došao je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, neki čovjek naoružan, u panciru, i rekao: 'Allahov Poslaniče, da li da se borim ili da primim islam?' On mu reče: 'Primi islam, a zatim se bori!' On je primio islam, borio se, a zatim poginuo, na što je Allahov Poslanik rekao: 'Uradio je malo, a nagrađen je puno!'" (Muttefekun alejh, a ovo je Buharijeva verzija)
عربي Engleski Francuski
"Konji u svojoj grivi kriju veliko dobro do Sudnjeg dana..."
عربي Engleski Francuski
"Allah će oprostiti šehidu sve osim duga."
عربي Engleski Francuski
Borite se na Allahovom putu, jer ko se bori na Allahovom putu, toliko vremena koliko je između dvije mužnje deve, obavezan mu je Džennet.
عربي Engleski Francuski
Allah se smilovao Musau koji je strpljivo podnosio i gora uzemiravanja.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Neće ući u džehennem čovjek koji je plakao iz strahopoštovanja prema Allahu, kao što se neće mlijeko vratiti u vime. I neće se sastati prašina sa Allahovog puta (džihada) i dim džehennema na čovjeku.'" (Tirmizi, i kaže da je hasen-sahih)
عربي Engleski Francuski
Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko ko uđe u džennet neće se željeti vratiti na dunjaluk, makar njegovo bilo sve što je na Zemlji, osim šehida. On će željeti da se vrati na dunjaluk, pa da pogine deset puta zbog počasti koju vidi'" (Muttefekun alejhi). A u drugom rivajetu stoji: "Zato što vidi vrijednosti pogibije na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
Primjer borca na Allahovom putu je kao primjer postača i klanjača koji stalno u molitvi uči Allahove ajete, ne prekida sa postom niti sa namazom, sve dok se taj borac ne vrati sa Allahovog puta.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Ko spremi konja za Allahov put (čekajući džihad), vjerujući u Allaha, potvrđujući Njegovo obećanje - svako njegovo hranjenje, pojenje, njegova mokraća i njegov izmet će, zaista, biti na njegovoj vagi na Sudnjemu danu." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko je zadovoljan da mu je Allah Bog, Gospodar, islam vjera i Muhammed Poslanik, Džennet mu je zagarantovan."
عربي Engleski Francuski
Ko baci strijelu na Allahovom putu ima nagradu kao da je oslobodio roba.
عربي Engleski Francuski
"Koji se musliman bori na Allahovom putu koliko traje jedna mužnja deve, obavezan mu je Džennet, a ko dobije jednu ranu na Allahovom putu, ili povredu od nesreće, rana će bit na Sudnjem danu veća nego prije. Krv će biti boje šafrana, a miris - miris miska."
عربي Engleski Francuski
"Na dan Hajbera došla je grupa ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su govorili: 'Taj i taj je šehid, taj i taj je šehid', sve dok nisu prošli pored jednog čovjeka pa su i za njega rekli da je šehid. Na to Poslanik uzvrati: 'Ne! Zaista sam ga vidio u vatri zbog ogrtača koji je bespravno uzeo iz ratnog plijena je."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Abdullaha b. Zejda da je kazao: "Kada je Allah na dan Hunejna darovao plijen Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, on ga je podijelio među ljudima - onima čija je srca trebalo pridobiti (za islam), a ensarijama nije dao ništa. Oni su se, izgledalo je, naljutili što je njih mašilo ono što su dobili drugi, pa im se obratio i rekao: 'O ensarije, zar vas nisam našao u zabludi, pa vam je Allah posredstvom mene dao uputu? Bili ste razjedinjeni, pa vas je Allah posredstvom mene objedinio, i siromašni, pa vas je Allah posredstvom mene obogatio!' Svaki put kad bi on nešto rekao, oni bi odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik jesu milostiviji!' 'Šta vas sprečava da odgovorite Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem?', upitao je on. Kad god bi nešto rekao, oni bi odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik jesu milostiviji!' 'Da hoćete ', reče im on, 'kazali biste: 'Došao si nam tako i tako!' Zar niste zadovoljni da ljudi odu sa ovcama i devama, a da se vi s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, vratite svojim kućama? Da nije bilo iseljenja (hidžre), bio bih ensarija. I kada bi (svi) ljudi išli jednim putem kroz dolinu i tjesnacem kroz planinu, ja bih išao putem i tjesnacem ensarija. Ensarije su potkošulja, a (ostali) ljudi košulja. Vi ćete poslije mene doživjeti sebične ljude, pa se strpite dok me ne sretnete pokraj Havda (džennetskog izvora).'"
عربي Engleski Francuski
"Rat je varka."
عربي Engleski Francuski
Od najhajirnijih poslova za život je posao čovjeka koji se stalno drži za leđa svog konja na Allahovom putu.
عربي Engleski Francuski
Ko se od vas bude brinuo o obitelji i imetku onoga koji je otišao (u borbu), imat će pola njegove nagrade.'
عربي Engleski Francuski
"Koja god se borbena jedinica ili izvidnica bori sa neprijateljem, pa zaplijeni ratni plijen i uzme ga, požurila je dvije trećine svoje nagrade, a koja se borbena jedinica ili izvidnica sukobi sa neprijateljem i pretrpi gubitke, njoj će biti upotpunjena nagrada."
عربي Engleski Francuski
"Ko se ne bude borio na Allahovom putu, ili ko ne spremi borca, ili ne bude ostao da se brine o porodici borca na najbolji način, kaznit će ga Allah prije Kijametskog dana."
عربي Engleski Francuski
"Bio sam vam naredio da spalite toga i toga, ali vatrom kažnjava samo Allah, pa ako ih nađete, ubijte ih obojicu!"
عربي Engleski Francuski
Ibn Mesud, radijallahu anhu, pripovijeda: "Na jednom putovanju, dok se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udaljio, ugledali smo pticu sa dva ptića i uzeli joj ptiće. Ptica je kružila iznad nas, a kada se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio, upita: 'Ko je rastužio ovu pticu? Vratite joj ptiće!' Zatim, kada je ugledao spaljen mravinjak, zapita: 'Ko je ovo spalio?' 'Mi!', odgovorismo. 'Samo Gospodar vatre kažnjava vatrom', reče nam." (Ebu Davud, sa lancem koji je sahih)
عربي Engleski Francuski
"Zabranjene su žene mudžahida onima koji nisu izašli u borbu, kao što su im zabranjene njihove majke."
عربي Engleski Francuski
“Zaplijenili smo hranu na dan Hajbera, tako da su ljudi dolazili i uzimali koliko im je trebalo, a zatim odlazili.”
عربي Engleski Francuski
“Muslimani su jedinstveni u odnosu na druge, njihov život i imetak podjednake su vrijednosti, obavezni su da poštuju dogovor najslabijih među sobom, a i oni najudaljeniji od neprijatelja imaju pravo na ratni plijen.”
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je Halida b. Velida da napadne Ukejdira, vladara naselja Devmetul-Džendel. Halid ga je priveo, pošteđen mu je život i sa njim je sklopljen ugovor o plaćanju poreza – džizje.
عربي Engleski Francuski
“Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, organizirao je trke utreniranih konja od Hafjaa do Senijjetul-Vedaa.”
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je dijeleći ratni plijen za jahalicu odredio dva udjela, a za čovjeka jedan udio.
عربي Engleski Francuski
"Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored ratnog plijena koji je dijelio na čitavu vojsku, posebno izdvajao određeni dio onima koje je slao na posebne zadatke i u izvidnice."
عربي Engleski Francuski
Imetak plemena Benu Nadir je plijen koji je Uzvišeni Allah Poslaniku Svome, sallallahu 'alejhi ve sellem, darovao i muslimani nisu morali zbog njega konje i konjanike tjerati u trk.
عربي Engleski Francuski
"Ratovali smo uz Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, učestvujući u sedam vojni hraneći se skakavcima."
عربي Engleski Francuski
"Ratni plijen nije bio dozvoljen onima prije nas, ali ga je nama Allah dozvolio znajući za našu slabost prema njemu."
عربي Engleski Francuski
Pred bitku na Uhudu pozvao me otac noću i rekao: "Mislim da ću biti prvi koji će biti ubijen od drugova Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a ne ostavljam iza sebe osobu dražu od tebe nakon Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Imam dug pa ga vrati i ostavljam ti sestre da ih dobro paziš."
عربي Engleski Francuski
Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom Oslobađanja Meke ušao u Meku, a na glavi je imao šljem. Kada ga je skinuo, došao mu je neki čovjek i rekao: "Ibn Hatal se eno drži za ogrtač Kabe", na šta on reče: "Ubijte ga."
عربي Engleski Francuski
"Šehida ima pet vrsta: osoba umrla od kuge, od stomačne bolesti, utopljenik, osoba umrla pod ruševinama i osoba poginula na Allahovom putu.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je desetak osoba u izvidnicu i postavi im za emira Asima b. Sabita.
عربي Engleski Francuski
"Povratak iz borbe ima status borbe."
عربي Engleski Francuski
Dvije skupine ljudi iz mog ummeta je Allah sačuvao od vatre: skupinu koja će ići u pohod na Indiju, i skupinu koja će biti sa Isaom sinom Merjeminim, alejhimasselam.
عربي Engleski Francuski
“Omer, radijallahu anhu, naredio je zapovjednicima vojnih jedinica da vojnike koji su u vojnom pohodu prisile na to da pošalju imetak za izdržavanje žena, ili da im daju rastavu; ako im daju rastavu, moraju im poslati onoliko imetka koliko im nisu dali.”
عربي Engleski Francuski
“Život vjernika ima istu svetost, oni su jedinstveni protiv onih koji ne vjeruju, kao što i njihovo jamstvo ima isti status, pa makar se radilo o jamstvu onih koji imaju najniži stepen. Odmazda se ne provodi nad vjernikom ako ubije nevjernika ili štićenika islamske države. Ko uvede nešto, to će biti njemu na štetu. Neka onog ko nešto uvede ili pruži utočište novotaru stigne Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi.”
عربي Engleski Francuski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi namjeravao krenuti u neki vojni pohod, skrivao bi to i simulirao da kreće u drugom pravcu od željenog, ali tako nije postupio kada je trebalo krenuti u Pohod na Tebuk.”
عربي Engleski Francuski
“Vrati se, ne želim pomoć od idolopoklonika!”
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao otkup za dvojicu muslimana davao jednog idolopoklonika.
عربي Engleski Francuski
“Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je na početku putovanja podijelio četvrtinu ratnog plijena, uz redovni dio, a trećinu u povratku.”
عربي Engleski Francuski
“U našim pohodima znali smo zaplijeniti meda i grožđa i nismo to predavali kao plijen, nego smo jeli.”
عربي Engleski Francuski
“Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne jaše životinju iz ratnog plijena koji su muslimani bez borbe zaplijenili od nevjernika, pa da je vrati kada je upropasti. I ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne oblači odjeću iz ratnog plijena koji su muslimani bez borbe zaplijenili od nevjernika, pa da je vrati kada je pohaba.
عربي Engleski Francuski
“Ratovali smo uz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Hajberu pa smo zaplijenili ratni plijen. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podijelio je dio jednoj grupi, a preostali dio stavio je u ostatak ratnog plijena.”
عربي Engleski Francuski
Mnoge zemlje ćete osvojiti, a Allah vam je dovoljan (kao pomagač), pa nemoj da neko od vas zanemari svoje strijele.'
عربي Engleski Francuski
"Turizam moga Ummeta je džihad na putu Uzvišenog Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Za nju ćeš dobiti na Sudnjem danu sedam stotina deva i sve će imati uzde."
عربي Engleski Francuski