Podkategorije

Lista hadisa

"On je u vatri", pa su otišli da ga posmatraju i vidjeli su da je ukrao ogrtač iz ratnog plijena.
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi nekoga odredio za vojskovođu ili komandanta, posebno bi mu preporučio dobročinstvo i bogobojaznost.
عربي Engleski Urdu
"Ko se obuči gađanju, pa to napusti, on nije od nas, on je nepokoran."
عربي Engleski Urdu
“Šehid je svako onaj ko pogine braneći svoj imetak, svoju porodicu, svoj život ili svoju vjeru.”
عربي Engleski Urdu
“Sigurno ću sa Arabijskog poluotoka protjerati židove i kršćane, tako da ostanu samo muslimani.”
عربي Engleski Urdu
“Doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu)!”
عربي Engleski Urdu
Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, došao je jedan uhoda od idolopoklonika kada je on bio na jednom vojnom pobodu.
عربي Engleski Urdu
"Ko je ubio nekoga od neprijatelja i ima za to dokaz, pripada mu njegova oprema."
عربي Engleski Urdu
"Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao pored grupe ljudi koji su se takmičili u gađanju, i rekao im: 'Gađajte sinovi Ismailovi, zaista je vaš otac bio strijelac.'"
عربي Engleski Urdu
Allah se smilovao Musau koji je strpljivo podnosio i gora uzemiravanja.
عربي Engleski Urdu
"Na dan Hajbera došla je grupa ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su govorili: 'Taj i taj je šehid, taj i taj je šehid', sve dok nisu prošli pored jednog čovjeka pa su i za njega rekli da je šehid. Na to Poslanik uzvrati: 'Ne! Zaista sam ga vidio u vatri zbog ogrtača koji je bespravno uzeo iz ratnog plijena je."
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Abdullaha b. Zejda da je kazao: "Kada je Allah na dan Hunejna darovao plijen Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, on ga je podijelio među ljudima - onima čija je srca trebalo pridobiti (za islam), a ensarijama nije dao ništa. Oni su se, izgledalo je, naljutili što je njih mašilo ono što su dobili drugi, pa im se obratio i rekao: 'O ensarije, zar vas nisam našao u zabludi, pa vam je Allah posredstvom mene dao uputu? Bili ste razjedinjeni, pa vas je Allah posredstvom mene objedinio, i siromašni, pa vas je Allah posredstvom mene obogatio!' Svaki put kad bi on nešto rekao, oni bi odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik jesu milostiviji!' 'Šta vas sprečava da odgovorite Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem?', upitao je on. Kad god bi nešto rekao, oni bi odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik jesu milostiviji!' 'Da hoćete ', reče im on, 'kazali biste: 'Došao si nam tako i tako!' Zar niste zadovoljni da ljudi odu sa ovcama i devama, a da se vi s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, vratite svojim kućama? Da nije bilo iseljenja (hidžre), bio bih ensarija. I kada bi (svi) ljudi išli jednim putem kroz dolinu i tjesnacem kroz planinu, ja bih išao putem i tjesnacem ensarija. Ensarije su potkošulja, a (ostali) ljudi košulja. Vi ćete poslije mene doživjeti sebične ljude, pa se strpite dok me ne sretnete pokraj Havda (džennetskog izvora).'"
عربي Engleski Urdu
"Rat je varka."
عربي Engleski Urdu
"Koja god se borbena jedinica ili izvidnica bori sa neprijateljem, pa zaplijeni ratni plijen i uzme ga, požurila je dvije trećine svoje nagrade, a koja se borbena jedinica ili izvidnica sukobi sa neprijateljem i pretrpi gubitke, njoj će biti upotpunjena nagrada."
عربي Engleski Urdu
"Zabranjene su žene mudžahida onima koji nisu izašli u borbu, kao što su im zabranjene njihove majke."
عربي Engleski Urdu
“Zaplijenili smo hranu na dan Hajbera, tako da su ljudi dolazili i uzimali koliko im je trebalo, a zatim odlazili.”
عربي Engleski Urdu
“Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, organizirao je trke utreniranih konja od Hafjaa do Senijjetul-Vedaa.”
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je dijeleći ratni plijen za jahalicu odredio dva udjela, a za čovjeka jedan udio.
عربي Engleski Urdu
"Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored ratnog plijena koji je dijelio na čitavu vojsku, posebno izdvajao određeni dio onima koje je slao na posebne zadatke i u izvidnice."
عربي Engleski Urdu
Imetak plemena Benu Nadir je plijen koji je Uzvišeni Allah Poslaniku Svome, sallallahu 'alejhi ve sellem, darovao i muslimani nisu morali zbog njega konje i konjanike tjerati u trk.
عربي Engleski Urdu
"Ratni plijen nije bio dozvoljen onima prije nas, ali ga je nama Allah dozvolio znajući za našu slabost prema njemu."
عربي Engleski Urdu
Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom Oslobađanja Meke ušao u Meku, a na glavi je imao šljem. Kada ga je skinuo, došao mu je neki čovjek i rekao: "Ibn Hatal se eno drži za ogrtač Kabe", na šta on reče: "Ubijte ga."
عربي Engleski Urdu
“Omer, radijallahu anhu, naredio je zapovjednicima vojnih jedinica da vojnike koji su u vojnom pohodu prisile na to da pošalju imetak za izdržavanje žena, ili da im daju rastavu; ako im daju rastavu, moraju im poslati onoliko imetka koliko im nisu dali.”
عربي Engleski Francuski
“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi namjeravao krenuti u neki vojni pohod, skrivao bi to i simulirao da kreće u drugom pravcu od željenog, ali tako nije postupio kada je trebalo krenuti u Pohod na Tebuk.”
عربي Engleski Francuski
“Vrati se, ne želim pomoć od idolopoklonika!”
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao otkup za dvojicu muslimana davao jednog idolopoklonika.
عربي Engleski Ujgurski
“Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je na početku putovanja podijelio četvrtinu ratnog plijena, uz redovni dio, a trećinu u povratku.”
عربي Engleski Ujgurski
“U našim pohodima znali smo zaplijeniti meda i grožđa i nismo to predavali kao plijen, nego smo jeli.”
عربي Engleski Ujgurski
“Ratovali smo uz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Hajberu pa smo zaplijenili ratni plijen. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podijelio je dio jednoj grupi, a preostali dio stavio je u ostatak ratnog plijena.”
عربي Engleski Francuski
"Za nju ćeš dobiti na Sudnjem danu sedam stotina deva i sve će imati uzde."
عربي Engleski Urdu