Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

"Siya ay [papasok] sa Impiyerno." Kaya pumunta sila upang tingnan dahilan nito. Nakatagpo sila ng isang balabal na inumit nito.'
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugi ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag nagtalaga ng Pinuno sa mga hukbo o piraso sa mga hukbo,pinapayuan niya ito ng pagkatakot kay Allah,at ang sa mga kasamahan nito na mga Muslim,sa kabutihan.Nagsabi siya:(( Makipag-darambong kayo sa Pangalan ni Allah, sa daan ni Allah,makipaglaban kayo sa sinumang walang-pananampalataya kay Allah,makipaglaban kayo at huwag kayong manguha ng darambong,at huwag kayong lumabag sa napagkasunduan,at huwag kayong pumatay sa karumal-dumal na pamamaraan,at huwag kayong pumatay ng bata,at kapag nakaharap mo ang kalaban mo mula sa mga pagano,anyayahan mo sila sa tatlong katangin-o sa pamamagitan -At kahit na ano ang isinagot nila sa iyo,tanggapin mo ito mula sa kanila,at pigilan ang iyong kamay sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa Islam,at kapag sinagot ka nila ay tanggapin mo ito mula sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa paglipat mula sa mga tahanan nila papunta sa mga tahanan ng mga Nagsilikas(Madinah),At ibalita mo sa kanila,na kapag ginawa nila iyon,mapapa-sa kanila ang anumang para sa mga manlilikas(Muhajireen) at hindi mapapa-sa kanila ang hindi para sa mga manlilikas(Muhajireen),at kapag tumanggi sila na lumipat dito,ibalita mo sa kanila na sila ay magiging katulad ng mga Arabong Muslim,maipapatupad sa kanila ang Panuntunan ni Allah-pagkataas-taas Niya,at walang maibibigay sa kanila sa nadambong at sa Al-Fay(kayamanan na nakuha sa mga Kuffar na hindi nakuha sa pakikipaglaban) kahit konti.maliban kung makikipaglaban sila(sa daan ni Allah)kasama ang mga Muslim.At kapag sila ay tumanggi,singilin mo sa kanila ang Buwis,at kapag ito ay tinanggap nila sa iyo,tanggapin mo ito sa kanila,at pigilan mo ang iyong kamay sa kanila,at kapag sila ay tumanggi,humingi ka nang tulong kay Allah at makipaglaban ka sa kanila.At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,at ninais nila na ilagay mo sila sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng Propeta Niya,huwag mo silang ilagay sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta,Datapuwat ilagay mo sila sa Kasunduan mo at sa Kasunduan ng mga kasamahan mo,sapagkat ang paglabag sa Kasunduan ninyo at sa Kasunduan ng mga kasamahan ninyo ay mas magaan mula sa paglabag ninyo sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta ,At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,At ninais nila na ipataw mo sa kanila ang Panuntunan ni Allah,huwag mo itong ipataw sa kanila,ngunit ipataw mo sila sa panuntunan mo,sapagkat hindi mo napag-alaman,kung napag-wasto ba nila ang Panuntunan ni Allah o hindi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nakaalam ng pamamana, pagkatapos ay iniwan ito, hindi siya kabilang sa atin o sumuway nga siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang isang mata [tagapagmasid] mula sa mga Mushrikin [ Sumasamba sa mga Diyus-diyosan],habang siya ay nasa paglalakbay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nakapatay na namatay sa mga [kamay] niya,at nagkaroon siya ng saksi o patunay,mapapasakanya ang mga gamit nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Salamah bin Al-Akwa`-malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi; Dumaan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa mga kalalakihan na (nagpapaligsahan) sa paghagis,Nagsabi siya;(( Maghagis kayo mga Anak ng Esrai,Sapagkat tunay na ang Ama ninyo ay Manghahagis))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Naway kaawaan ni Allah si Propeta Musa,tunay na naparusahan siya ng higit pa rito,at nagtimpi siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Aba'y hindi; tunay na ako ay nakakita sa kanya sa Impiyerno dahil sa isang balabal na inumit niya o isang kapa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O pulutong ng Anṣār, hindi ko ba kayo natagpuang mga naliligaw at pinatnubayan kayo ni Allāh sa pamamagitan ko? Kayo noon ay mga nagkakahati-hati at pinagbuklod kayo ni Allāh sa pamamagitan ko? Mga dahop at binigyan kayo ng kasapatan ni Allāh sa pamamagitan ko?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang digmaan ay panlilinlang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag may maliit o malaking pangkat na nakipaglaban, nakakuha ng samsam, at nakaligtas, natanggap nga nila nang maaga ang dalawang katlo ng mga kabayaran nila. Kapag may maliit o malaking pangkat na nabigo at dinapuan ng kasawian, malulubos ang mga kabayaran nila [sa Kabilang-buhay].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kabanalan ng mga maybahay ng mga nakikibaka para sa mga nananatili ay gaya ng kabanalan ng mga ina nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay naghati sa nadambong: Para sa [mandirigmang] nakasakay sa kabayo ay may dalawang bahagi,at para sa lalaking [walang kabayo] ay isang bahagi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan -ay nagbibigay sa iba ng mga karagdagang [biyaya] na napagtanto para lamang sa mga sarili nila,sa sinumang ipinapadala niya sa hukbo ng sandatahan,Maliban pa sa ibinabahagi sa pangakalahatang Hukbo ng sandatahan))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga kayamanan ng Tribo ng Nadher:ay kabilang sa ipinagkaloob ni Allah na labi ng digmaan [Fai] sa kanyang Sugo-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na hindi kabilang sa mga iniudyok ng mga Muslim sa kanya [sa pamamagitan] ng Kabayo o Kamelyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ipinapahintulot ang mga nadambong sa sinuman sa mga nauna sa amin,Pagkatapos ay ipinahintulot ni Allah sa amin ang mga nadambong,nang makita Niya sa amin ang kahinaan at kawalan ng kakayahan,Ipinahintulot niya ito sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay pumasok ng Meccah sa taon ng Al-Fath [tagumpay],at sa ulo niya ay ang kalubkob,at nang tanggalin niya ito ay dumating sa kanya ang isang lalaki;at siya ay nagsabi: Si Ibn Khatal,nakasabit sa tela ng Ka`bah.Nagsabi siya: Patayin ninyo siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magkakaroon ka dahil dito sa Araw ng Pagkabuhay ng pitong daang babaeng kamelyo; ang lahat ng mga ito ay nirendahan sa ilong.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses