Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai biết bắn cung (phóng lao, giáo) rồi bỏ thì y không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta hoặc y đã nghịch lệnh.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Chiến tranh là bày mưu lập kế
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Ở Đời Sau, với con lạc đà này cậu sẽ được ban cho bảy trăm con lạc đà cái có sẵn dây cương.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu