د احادیثو لړلیک

په هیڅ ورځو کې الله ته نیک عمل لدې ورځو څخه زیات خوښ ندی.
عربي انګلیسي فرانسوي
چا چې معاهد وواژه؛ د جنت بوی به - هم - حس نه کړي، حال دا چې بوی یې د څلوېښت کالو په واټن کې موندل کیږي.
عربي انګلیسي فرانسوي