فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې معاهد وواژه؛ د جنت بوی به - هم - حس نه کړي، حال دا چې بوی یې د څلوېښت کالو په واټن کې موندل کیږي.
عربي انګلیسي فرانسوي