ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నవ్యక్తిని హతమార్చినవాడు స్వర్గపు పరిమళాన్నికూడా పీల్చలేడు,నిశ్చయంగా స్వర్గపు పరిమళం నలభై సంవత్సరాల ప్రయాణవ్యత్యాసం వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్