උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

කවරෙකු ගිවිසගත් අයකු මරා දැමුවේ ද ඔහු ස්වර්ගයේ ගන්ධය ආග්රාණය නොකරන්නේමය. සැබැවින්ම එහි ගන්ධය වසර හතළිහක දුරකින් දකිනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ