ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ആരെങ്കിലും കരാറിലേർപ്പെട്ട ഒരു അമുസ്ലിമിനെ (മുആഹദ്) കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കുന്നതല്ല. തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം നാൽപ്പത് വർഷം വഴിദൂരം അകലെ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്