kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Wanda ya roki Allah Madaukakin Sarki da ya yi shaida da gaskiya to zai je masa gidajen shahidai, kuma idan ya mutu a kan gadonsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya tanadi mai nasara saboda Allah, to mamaye, kuma duk wanda ya ci nasara da nasara da kyautatawa a cikin danginsa to ya ci nasara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu abinda Shahidi yake samunsa (Na Zafi) sai kamar abunda dayanku yake ji idan Turuwa ta cije shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda bai yi yaki kuma bai zantar da kansa zai yi yaki ba to zai mutu cikin Sifar Munafurci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kwanan dakon Rana da yini yafi Al-khairi daga Azumin wata da kuma tsayuwar Sallarsa, kuma idan Mutum ya Mutu (yanayi) za'a rika rubuta masa lada kamar yana yi, kuma ana bashi Arzikinsa, kuma za'a tsareshi ga barin fitina"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kowane Mamaci ana rufe littafin aikinsa sai mai zaman dako a tafarkin Allah, shi ne kadai ake ci gaba da bashi lada har Ranar Al-kiyama, kuma za'a tseratar da shi daga fitinar Kabari"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Zaman dakon kwana xaya a tafarkin Allah yafi Duniya da aunda yake cikinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yin sammako ko yammaci don Allah shi ne mafi alheri: a cikin fitowar Rana da faduwarta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba wani wanda aka yi wa rauni a tafarkin Allah face sai ya zo Ranar Alkiyama, raunin nasa yana jini: kalarsa kalar jini, kanshinsa kuma kanshin almiski
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wani mutum ya ce wa Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - a ranar Lahadi: Shin kun ga ko an kashe ni, ina nake? Ya ce: “A sama,” ya jefa dabino a hannunsa, sannan ya yi faɗa har sai an kashe shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah na gafarta wa shahidi komai sai addini.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yi nasara saboda Allah, duk wanda ya yi yaki saboda Allah ya zarce rakumi mace kuma ya cancanci aljanna
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutumin da ya yi kuka saboda tsoron Allah ba zai shiga wuta ba har sai madara ta dawo a cikin nono, kuma babu tarin kura saboda Allah da hayakin Jahannama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Misalin mujahid a tafarkin Allah shi ne misalin mai azumi yana tsaye ga ayoyin Allah wanda ba ya kasawa daga azumi, ko salla, har sai mujahid din ya dawo saboda Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya turke Doki Saboda Allah, don yayi Imani da Allah, kuma ya gasgata da Alkawarinsa, to cewa koshinsa da kuma Ruwansa da Bayan gidansa da futsarinsa ya na cikin abunda za'a auna Masa lada a Ranar Al-kiyama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wane ne ya yarda da Allah a matsayin Ubangiji, tare da Musulunci addininmu, kuma tare da Muhammad Manzo, Aljanna ta wajaba a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya jefa kibiya a cikin hanyar Allah to ya 'yanta adalci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi yaki a tafarkin Allah daga wani mutum musulmi wanda ya fi makiyayi, aljanna ta wajaba a gare shi, kuma duk wanda ya ji rauni a tafarkin Allah ko kuma ya gamu da wata masifa: masifa ce. Launinsa saffron ne, kamshinsa kuwa kamar miski ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Waye a cikinku yabar abinda ya saba ya bayarwa a gidansa, da dukiyarsa na Al-khairi to yana da kwatankwacin rabin ladan Mai futa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda bai yi yaki ba ko kuma ya shirya Mayaki ko kuma ya Wakilci Mayakin da Alkairi a cikin Iyalansa, Sai Allah ya same shi da Makwakwashiya kafin Ranar Al-kiyama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Dawowa daga Yaki kamar Tafiya yakin ce"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yawon buda ido na al'ummata na jihadi saboda Allah - mai girma da daukaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci