Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Sinuman ang humiling ng taos puso sa Allah-Pagkataas-taas Niya na maging martir [kapag siya ay namatay],ipagkakaloob sa kanya ang mga antas ng mga martir kahit na siya ay namatay sa higaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang naghanda para sa mga sumasalakay sa landas ni Allāh, tunay na siya ay [magkakamit ng gantimpala bilang] sumasalakay,at sinuman ang gumanap [sa responsibilidad] ng sumasalakay,sa pamilya nito ng kabutihan, tunay na siya ay [magkakamit ng gantimpala bilang] sumasalakay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang naalikabukang mga paa ng isang tao sa landas ni Allāh na sasalingin siya ng apoy."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nadarama ang martir na hapdi ng kamatayan malibang gaya ng nadarama ng isa sa inyo na hapdi ng kurot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita mo ba kapag ako ay napatay sa landas ng Allah, mabubura sa akin ang aking mga kasalanan? sabi ng Sugo ng Allah -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Oo, at ikaw ay matimpihin at dalisay, sumusulong hindi umaatras, maliban sa utang; dahil si Jibreel -Sumakanya ang pangangalaga- sinabi niya sa akin iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Alin sa mga tao ang pinakamainam, o Sugo ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang namatay nang hindi nakibaka at hindi naglayon sa sarili niya ng pakikibaka ay namatay sa isang katangian ng isang pagpapanggap.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagbabantay sa araw at gabi ay higit na mabuti kaysa sa pag-aayuno ng isang buwan at pagdarasal sa bawat gabi nito. Kung namatay siya, magpapatuloy sa kanya ang gawa niyang ginagawa niya dati, ipagpapatuloy para sa kanya ang panustos sa kanya, at maliligtas siya sa manunubok.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang lahat ng patay ay seselyuhan siya sa kanyang gawain, maliban sa isang makikidigma sa landas ng Allah, dahil lalago o aagos sa kanya ang kanyang gawain hanggang sa Araw ng Pagkabuhay, at maliligtas siya sa tukso o pagsubok sa loob ng puntod.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinapanagutan ni Allah sa Nakikibaka sa landas Niya na kapag binawian Niya ito ng buhay: Papapasukin Niya ito sa Paraiso,o pababalikin Niya siya na ligtas,na may gantimpala o nadambong
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagbabantay sa isang araw para sa landas ni Allah,ay higit na mainam sa mundo at sa mga nilalaman nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paglabas sa umaga tungo sa landas ni Allah,o sa hapon: ay higit na mainam mula sa pagsikat ng araw at paglubog nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang sugat na nasugatan para sa landas ni Allah,maliban sa ito ay darating sa Araw ng Pagkabuhay,na ang sugat nito ay dadanak: at ang kulay nito ay kulay ng dugo,at ang amoy nito ay amoy pabango
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ang isang lalaki sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, sa Araw ng Uḥud: "Sabihin mo, kung mamatay ako ay saan ako?" Nagsabi siya: "Sa Paraiso." Itinapon niya ang mga datiles na nasa kamay niya. Pagkatapos ay nakipaglaban siya hanggang sa mapatay siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gumawa siya ng kaunti at binayaran siya ng marami.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga kabayo, nakatali sa mga noo ng mga ito ang mabuti hanggang sa Araw ng Pagkabuhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagpapatawad si Allah sa martir sa bawat bagay maliban sa utang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magkakaroon ka dahil dito sa Araw ng Pagkabuhay ng pitong daang babaeng kamelyo; ang lahat ng mga ito ay nakasuga.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang paggala ng Kalipunan ko ay ang Pakikibaka sa landas ni Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nakipaglaban sa landas ni Allāh sa yugtong dalawang paggagatas sa inahing kamelyo, magiging karapatan sa kanya ang Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi papasok sa Impiyerno ang isang lalaking umiyak dahil sa takot kay Allah malibang bumalik ang gatas sa suso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang isang papasok sa Paraiso na iibiging bumalik sa Mundo at magkamit ng anumang nasa Lupa maliban sa martir. Minimithi niyang bumalik sa mundo at mapapatay nang sampung ulit dahil sa nakikita niyang karangalan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paghahalintulad sa nakikibaka sa landas ni Allāh ay katulad ng nag-aayuno, na nagdarasal sa gabi, na sumusunod sa mga talata ni Allāh: hindi nananamlay sa pag-aayuno ni sa pagdarasal, hanggang sa makabalik ang nakikibaka sa landas ni Allāh.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nag-alaga ng isang kabayo alang-alang sa landas ni Allāh bilang pananampalataya kay Allāh at paniniwala sa pangako Niya, tunay na ang pakain rito, ang painom rito, ang dumi nito, at ang ihi nito ay nasa timbangan niya sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nalulugod o nasisiyahan sa Allah bilang isang diyos, at sa Islam bilang relihiyon, at kay Muhammad bilang sugo, ay nararapat na sa kanya ang paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang makipaglaban sa landas ni Allah mula sa kalalakihan ng mga Muslim- sa mga oras na aabutin nang dalawang beses sa paggatas isang kamelyo,ay nararapat para sa kanya ang Paraiso,at sinuman ang nagtamo ng sugat para sa landas ni Allah o nagdusa dahil sa natamo nitong pinsala,darating sa Araw ng Pagkabuhay ( na ang kanyang dugo) na mas marami pa kaysa dati nito,ang kulay nito ay magmumula sa kulay ng Saffron,at ang amoy nito ay tulad ng pabango
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kabilang sa pinakamabuti sa pamumuhay ng mga tao ukol sa kanila ay isang lalaking humahawak sa renda ng kabayo niya alang-alang sa landas ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang pumalit {gumanap sa responsibiladad nito}sa (taong) nasa labas, sa pamilya nito at sa yaman nito para sa kabutihan,mapapasa kanya ang kalahati ng gantimpala nang nasa labas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang hindi nakilahok sa pakikibaka o nagbibigay sa nakikibaka ng kakailangin o humalili sa nakikibaka sa mag-anak nito nang mabuti, padadapuan siya ni Allah ng isang dagok bago ang Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O ina ni Ḥārithah, tunay na may mga paraiso sa Paraiso at tunay na ang anak mo nagkamit ng Kataas-taasang Firdaws.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga martir ay lima: ang namatay sa salot, ang namatay sa sakit sa tiyan, ang nalunod, ang namatay na nadaganan ng guho, at ang napatay na nakikipaglaban sa landas ni Allāh.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pag-uwi ay gaya ng paglusob.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dalawang grupo mula sa Ummah ko ay pangangalagaan sila ni Allah mula sa Apoy ng Impiyerno: Isang grupo na makiki-pandarambong sa India, at isang grupo na makakasama ni 'Isah anak ni Maryam-Sumakanilang dalawa ang pangangalaga
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abū Hurayrah, malugod si Allah sa kanya,sinabi niya:"Nagsabi ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: 'Ukol sa aliping minamay-ari na nagtutuwid ay may dalawang gantimpala.' Sumpa man sa Kanya na ang kaluluwa ni Abū Hurayrah ay nasa kamay Niya, kung hindi dahil sa pakikibaka sa landas ni Allah, at sa ḥajj, at sa pagpapakabuti sa ina ko, talagang iibigin ko pang mamatay habang ako ay alipin." Napag-isahan ang katumpakan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang paggala ng Kalipunan ko ay ang Pakikibaka sa landas ni Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nadarama ang martir na hapdi ng kamatayan malibang gaya ng nadarama ng isa sa inyo na hapdi ng kurot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nag-alaga ng isang kabayo alang-alang sa landas ni Allah bilang pananampalataya kay Allah at paniniwala sa pangako Niya, tunay na ang pakain nito, ang painom rito, ang dumi nito, at ang ihi niya ay nasa timbangan niya sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang gumugol ng isang gugulin sa landas ni Allah, itatala para sa kanya ang pitong daan ulit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses