Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Katotohanan may babae natagpuan sa ibang digmaan ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- na namatay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa lalaking:Nakikipaglaban sa kanyang katapangan,at nakikipaglaban para sa pagtatanggol,at nakikipaglaban ng pakitang-tao
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag tinipon ni Allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan,ang mga naunang tao at ang mga huli,itataas ng bawat lumabag [ sa kasunduan] ang bandila [niya],Sasabihin sa kanya: Ito ang linabag [na kasunduan] ni Pulano na anak ni pulano
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ako ay nag-utos sa inyo na sunugin sina pulano at pulano,Ngunit katotohanang ang apoy ay walang gumagamit nito sa pagpaparusa maliban si Allah,Kapag natagpuan ninyo silang dalawa,patayin ninyo silang dalawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na walang nararapaat na magparusa sa pamamagitan ng apoy kundi ang Panginoon ng apoy.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magbubukas sa inyo ng mga lupain at sasapat sa inyo si Allāh ngunit huwag panghinaan ang [bawat] isa sa inyo na paglibangan ang mga palaso niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang digmaan ay panlilinlang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses