Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Sau khi Allah Hùng Mạnh và Hiển Vinh tập hợp hết từ người đầu tiên đến người cuối cùng, những kẻ bội ước sẽ bị gắn cờ và bị tuyên bố: Đây là kẻ bội ước (tên này con của ông...)
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Ta đã ra lệnh cho các ngươi thiêu sống người này và người này nhưng không ai được phép dùng lửa để trừng phạt ngoại trừ một mình Allah, bởi thế, khi các ngươi bắt gặp hai kẻ đó thì hãy giết chúng (bằng gươm).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, không nên dùng lửa để trừng phạt ngoại trừ Chủ Nhân tạo ra lửa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chiến tranh là thủ đoạn.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp