උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා දියත් කළ යුද්ධයකදී කාන්තාවක් ඝාතනය කරනු ලැබ තිබීම දකින්නට ලැබිණ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ වදන, එය උසස්භාවයට පත්වනු පිණිස කවරෙකු අරගල කරන්නේ ද ඔහු අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සිටින්නෙකි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නියත වශයෙන් ගින්නේ හිමිකරු මිස, ගින්නෙන් දඬුවම් කිරීමට කිසිවකුට අවශ්ය නොවන්නේය
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
යුද්ධය යනු උපායකි
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ