Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Walang propeta na ipinadala ni Allah sa kanyang nasyon na nauna sa akin maliban na matatagpuan mula sa nasyon na ito ang mga apostol at mga kasamahan,pinanghahawakan nila ang mga sunnah nito,at isinasagawa nila ang kautusan nito,pagkatapos dito ay susunod sa pagkatapos nila ang mga sumasalungat sa kasalanan.Sinasabi nila (ang isang bagay ngunit) hindi nila ito ginagawa at ginagawa nila (ang isang bagay)na hindi ipinag-uutos sa kanila, Sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng kamay niya,siya ay may pananampalataya,at sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng puso niya siya ay mananampalataya,at sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng dila niya,siya ay mananampalataya,at wala na maliban pa doon ang may pananampalataya kahit na(kasing-laki ng) buto ng mustasa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang isang lalaki ay nagtanong sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at naipatong na niya ang paa nito sa estribo [Nagsabi siya]:Anong pakikibaka [ sa landas ni Allah] ang pinakamainam? Nagsabi siya: ((Ang pagsabi ng katotohanan sa harap ng Pinunong hindi makatarungan))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses