Lista e haditheve

Ai që viziton vetëm pasi të vizitohet nuk quhet mbajtës i lidhjeve, por mbajtës i lidhjeve është ai që i mban lidhjet me farefisin edhe kur ata i shkëpusin
عربي Anglisht Frëngjisht
Besimtari me besimin më të plotë është ai që ka moral më të mirë. Më të zgjedhurit prej jush janë ata që janë më të mirë me gratë e tyre
عربي Anglisht Frëngjisht
Kjo botë është kënaqësi dhe kënaqësia më mirë e saj është gruaja e mirë
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu i Lartësuar thotë: "O bir i Ademit! Jep, do të të jepet!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Ndër kushtet që më së shumti meritojnë t'i përmbushni janë ato përmes të cilave ju lejohet afrimi me gratë tuaja
عربي Anglisht Frëngjisht
Nëse njeriu (musliman) shpenzon për familjen e tij, duke llogaritur në shpërblimin e Zotit, atëherë kjo i shkruhet sadaka
عربي Anglisht Frëngjisht
I Dërguari i Allahut ﷺ ka ndaluar rruajtjen e pjesërishme të kokës (kazëa)
عربي Anglisht Frëngjisht
I Dërguari i Allahut ﷺ na e mësoi hytben që mund të thuhet në rast nevoje: "Lavdërimi i takon Allahut. Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje. I mbështetemi Allahut të na mbrojë prej të këqijave të veteve tona..."
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ka martesë, përveçse me kujdestar
عربي Anglisht Frëngjisht