فهرست احادیث

نه مسلمان از کافر ارث می برد و نه کافر از مسلمان.
عربي انگلیسی اردو
وارثان (بازماندگان) من، دينار و درهمی تقسيم نمی كنند؛ آنچه من از خود بجای گذاشتم، بعد از نفقه ی همسرانم و پرداخت مزد كارگرانم، صدقه بشمار می رود.
عربي انگلیسی اردو
کسانی که از دو دین مختلف باشند از یکدیگر ارث نمی برند.
عربي انگلیسی اردو
سهميه های معين شده ی ارث را به صاحبان آنها بدهيد. و باقيمانده ی آن را به نزديکترين خويشاوندِ مردِ ميت بدهيد.
عربي انگلیسی اردو
«هرکس فرزندانی پس از خود به جای گذاشته است، من پناه و کفیل آنها هستم و اگر بدهی از خود به جای گذاشته است، پرداخت آن با من است. و هرکس مالی را از خود به جای گذاشته، برای ورثه ی او خواهد بود؛ و من وارث کسی هستم که وارثی ندارد و به جای او حقوقی را که به سبب جنایات عاقله بر او می باشد، پرداخت می کنم و وارث او هستم. و دایی، وارث کسی است که وارثی ندارد و حقوق متوجه میت را به جای او می پردازد و از او ارث می برد».
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر نوزاد (به هنگام تولد) بگرید ارث می برد.
عربي انگلیسی اردو