زیر شاخه ها

فهرست احادیث

نه مسلمان از کافر ارث می برد و نه کافر از مسلمان.
عربي انگلیسی فرانسوی
وارثان (بازماندگان) من، دينار و درهمی تقسيم نمی كنند؛ آنچه من از خود بجای گذاشتم، بعد از نفقه ی همسرانم و پرداخت مزد كارگرانم، صدقه بشمار می رود.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسانی که از دو دین مختلف باشند از یکدیگر ارث نمی برند.
عربي انگلیسی فرانسوی
گفتم: ای رسول خدا، آیا فردا در خانه ات در مکه ساکن می شوی؟ فرمود: «آیا عقیل برای ما خانه ای برای سکونت باقی گذاشته است؟».
عربي انگلیسی فرانسوی