Talaan ng mga ḥadīth

Ipamigay ninyo ang isinasatungkuling [yaman] sa karapat-dapat nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ako: "O Sugo ni Allah, tutuloy ka po ba bukas sa tahanan mo sa Makkah?" Nagsabi siya: "Nag-iwan pa ba para sa atin si `Uqayl ng mga tirahan?"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses