زیر شاخه ها

فهرست احادیث

سهميه های معين شده ی ارث را به صاحبان آنها بدهيد. و باقيمانده ی آن را به نزديکترين خويشاوندِ مردِ ميت بدهيد.
عربي انگلیسی فرانسوی