Lista hadisa

Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima?'
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas zavoli svoga brata, neka mu to kaže."
عربي Engleski Francuski
Sustežite se od sedam pogubnih grijeha!
عربي Engleski Francuski
Od Džabira, radijallahu 'anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah se smilovao čovjeku koji je velikodušan kada kupuje, kada prodaje i kada svoj dug traži." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejrea, radijallahu 'anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neki čovjek je pozajmljivao ljudima, a svome je slugi govorio: 'Kada dođeš siromahu, ne traži od njega (oprosti mu), ne bi li i nama Allah oprostio.', pa je došao Allahu i On mu je oprostio." (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Francuski
Neki čovjek je kazao Allahovom Poslaniku, sallallahu a'lejhi ve selleme: "Posavjetuj me!" On reče: "Ne srdi se!" Čovjek nekoliko puta ponovi isto pitanje, i svaki put mu je odgovorio: "Ne srdi se!"
عربي Engleski Francuski
“Zaista su pravedni kod Allaha na minberima od svjetlosti; oni koji čine pravdu u svojim presudama, (koji su pravedni) prema svojim obiteljma i onome što im je dato u namjesništvo (na upravu).”
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se pretpostavke, doista je pretpostavka najlažniji govor."
عربي Engleski Francuski
"Nemoj potcjenjivati nijedno dobro djelo, pa makar da vedrog lica sretneš svoga brata.“
عربي Engleski Francuski
"Nije snažan onaj ko se dobro hrve, već je snažan onaj ko srdžbu savlađuje."
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko poziva da se čini dobro imat će nagradu sličnu onoj koju će imati onaj ko radi isto to dobro."
عربي Engleski Francuski
"U Džennet neće ući klevetnik."
عربي Engleski Francuski
Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori ono što je dobro, ili neka šuti. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka poštuje svoga komšiju. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svoga gosta.
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko nije milostiv prema ljudima, neće ni Allah biti milostiv prema njemu."
عربي Engleski Francuski
"Allahu najmrži ljudi jesu oni koji se u prepirci i sporu žestoko svađaju."
عربي Engleski Francuski
"Najviše što će ljude uvoditi u Džennet je bogobojaznost i lijepo ponašanje."
عربي Engleski Francuski
"Stid je dio vjerovanja."
عربي Engleski Francuski
"Ko zaštiti čast svog brata muslimana kad on nije prisutan, Allah će mu na Sudnjem danu zaštititi lice od Vatre."
عربي Engleski Francuski
Allah doista voli (Svoga) roba koji je bogobojazan, neovisan i povučen (od svijeta).
عربي Engleski Francuski
"Najpotpunijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ponašanja, a najbolji među vama su oni koji su dobri (lijepo se ponašaju) prema svojim ženama."
عربي Engleski Francuski
"U čemu god se nađe blagost (ljubaznost), ona to ukrasi, a gdje god ne bude blagosti, to bude unakaženo (manjkavo)."
عربي Engleski Francuski
"Zaista, vjernik ljepotom svoga ponašanja dostiže stepen postača i klanjača."
عربي Engleski Francuski
Zaista su među vama najbolji oni koji su najljepšeg ponašanja.
عربي Engleski Francuski
"Allah Uzvišeni, odgađa kaznu nasilniku, ali kad mu kazna dođe, neće ga pomilovati."
عربي Engleski Francuski
"Olakšavajte, a ne otežavajte, i obradujte, a nemojte tjerati ljude."
عربي Engleski Francuski
"Onima koji su milostvi smilovat će se Milostivi. Smilujte se onima koji su na Zemlji, pomilovat će vas Onaj Koji je na nebu."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je zabranio el-kaze' (brijanje jednog dijela glave).
عربي Engleski Francuski
“Zabranjen nam je tekelluf (pretjerivanje, izvještačenost)."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prošao je dva groba i kazao: 'Njih dvojica su stvarno na mukama, ali nisu na mukama zbog nečega velikog; jedan od njih nije se čuvao mokraće, a što se tiče drugog, on je prenosio tuđe riječi.'"
عربي Engleski Francuski
Ja znam riječ zbog koje bi, kad bi je ovaj izgovorio, otišlo od njega ono što osjeća. Kad bi rekao: 'E'uzu billahi mineš-šejtanir-radžim', otišlo bi od njega ono što osjeća.'
عربي Engleski Francuski
"Čovjek (rob) neće sakriti mahane čovjeka na dunjaluku, a da neće njegove Allah sakriti na Kijametskom danu."
عربي Engleski Francuski
"Allah je milost podijelio na stotinu dijelova. Kod Sebe je zadržao devedeset devet, a samo jedan dio spustio je na Zemlju. Od tog dijela dolazi i međusobna samilost među stvorenjima, tako da i životinja pazi gdje će stati nogom, iz bojazni da ne zgazi svoje mladunče."
عربي Engleski Francuski
Boj se Allaha gdje god da si, i poslije svakog lošeg djela učini dobro djelo koje će obrisati loše, i prema ljudima se lijepo ophodi.
عربي Engleski Francuski
"Dobročinstvo je ljepota naravi, a grijeh je ono što se koleba u tvojoj duši i ne želiš da za to saznaju ljudi."
عربي Engleski Francuski
„U ono što je svijet od prijašnjih vjerovjesnika zapamtio spadaju i riječi: 'Ako te nije stid, čini šta hoćeš.'“
عربي Engleski Francuski
"Ne zavidite jedan drugom, ne podižite cijenu robe (ne želeći je kupiti) jedan drugom, ne mrzite se međusobno, ne okrećite jedan drugom leđa (ne svađajte se), ne namećite se u kupovini, nego, o Allahovi robovi, budite prava braća."
عربي Engleski Francuski
Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sam sebi.
عربي Engleski Francuski
"Ko bude uskraćen od blagosti (ljubaznosti), uskraćen je od svakog dobra."
عربي Engleski Francuski
"Nepravda je tmina na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
"Psovanje muslimana je grijeh, a borba protiv njega je nevjerstvo."
عربي Engleski Francuski
Ko se opredijeli za nekog vođu (imama) i dadne mu prisjegu (na vjernost) neka mu koliko god može bude pokoran, a ako se javi (u to vrijeme) neki drugi (imam) i počne se sporiti s njim (oko vlasti), ubijte onog drugog.“
عربي Engleski Francuski
„Vjernik ne vrijeđa, ne proklinje, nije bestidan i besraman.“
عربي Engleski Francuski
„Veliki je grijeh da čovjek vrijeđa svoje roditelje.“ Neko upita: Allahov Poslaniče, zar neko vrijeđa svoje roditelje?!" On reče: "Da, vrijeđa nečijeg oca ili majku, pa mu ovaj uzvrati."
عربي Engleski Francuski
Ko prisluškuje razgovor ljudi, a njima je to mrsko, na Sudnjem danu će mu biti saliveno rastopljeno olovo u uši.
عربي Engleski Francuski
"Na Sudnjem danu proklinjači neće bit šefa'adžije niti šehidi."
عربي Engleski Francuski
Budite iskreni, zaista, iskrenost vodi ka dobročinstvu, i zaista, dobročinstvo vodi ka Džennetu.
عربي Engleski Francuski
"Teško onome ko priča lažne priče kako bi druge nasmijao, teško njemu, teško njemu!"
عربي Engleski Francuski
"Koji je čovjek najbolji, Allahov Poslaniče?"
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se nepravde, jer je nepravda tama Sudnjeg dana. Čuvajte se tvrdičluka, jer je tvrdičluk upropastio narode prije vas, to ih je natjeralo na međusobno krvoproliće, i da ohalale ono što im je bilo haram."
عربي Engleski Francuski
“Ja garantiram kuću u predgrađu Dženneta onome koji se kloni rasprave iako je u pravu.
عربي Engleski Francuski
"Allahov je Poslanik, upitan o onome šta najviše uvodi ljude u Džennet, pa odgovori: 'Bogobojaznost i lijep moral (ponašanje).' Potom je upitan što najviše uvodi ljude u Džehennem, pa je rekao: 'Usta i spolni organ.'"
عربي Engleski Francuski
"Sa trojicom Allah neće na Sudnjem danu govoriti, niti će ih očistiti (od grijeha), niti će u njih pogledati..."
عربي Engleski Francuski
„Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude i trun oholosti.“
عربي Engleski Francuski
Znate li vi ko je muflis?
عربي Engleski Francuski
"Ko prenese apokrifan hadis znajući da je lažan, tretira se kao ostali lažljivci."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Muavije, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ako budeš istraživao mahane muslimana, iskvarit ćeš ih ili ćeš ih gotovo iskvariti.“ (Ebu Davud, sa ispravnim lancem prenosilaca)
عربي Engleski Francuski
Ne pripada nam onaj ko zavadi čovjeka sa njegovom ženom ili onim ko je u njegovom posjedu.
عربي Engleski Francuski
Izbjegavanje brata muslimana godinu dana ima status prolijevanja njegove krvi.
عربي Engleski Francuski
Džabir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Uistinu je šejtan izgubio svaku nadu da će na Arapskom poluotoku biti obožavan od strane onih koji obavljaju namaz, ali nije izgubio nadu u to da će ih zavaditi i ubaciti neprijateljstvo među njih.“ Muslim
عربي Engleski Francuski
"Nije dozvoljeno muškarcu da gleda u avret drugog muškarca, niti je dozvoljeno ženi da gleda u avret druge žene; i nije dozvoljeno muškarcu da spava pored muškarca, niti ženi pored žene, pod jednim pokrivačem."
عربي Engleski Francuski
"Musliman jeste onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani, a muhadžir onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio."
عربي Engleski Francuski
Ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u Džehennemu
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah sakupi prijašnje i kasnije narode svakom prevarantu i izdajniku će biti data zastava, i reći će se: 'Ovo je prevara i izdaja toga sina toga.'"
عربي Engleski Francuski
Zaista, u veličanje Allaha Uzvišenog spada i poštovanje muslimana sijedih vlasi, hafiza koji ne pretjeruje glede Kur'ana, a i ne zanemaruje ga, kao i poštovanje pravedna namjesnika.
عربي Engleski Francuski
"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo ugosti svog gosta i neka mu da njegovu poputninu." Upitali su: "Allahov Poslaniče, šta je to poputnina?", a on je odgovorio: "Poputnina je da ga ugosti dan i noć, gostoprimstvo je tri dana, a sve preko toga je sadaka."
عربي Engleski Francuski
"Čovjek je sa onim koga voli."
عربي Engleski Francuski
"Blagajnik (rizničar) musliman i pouzdan, koji izvršava što mu se naredi i u punoj mjeri isplaćuje onome kome mu je naređeno, dragovoljno (bez srdžbe), i sam je jedan od dobrotvora (davalaca sadake)."
عربي Engleski Francuski
"Bankrot u mom ummetu je onaj ko dođe na Sudnji dan s namazom, postom i zekatom, ali je uvrijedio onog, potvorio ovog, zakinuo onog, prolio krv (ranio) ovog, udario onog... Pa će se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela."
عربي Engleski Francuski
Ko se suzdrži u ljutnji, a u mogućnosti je da je ispolji, Allah će ga pozvati pred svim stvorenjima na Sudnjem danu da izabere od džennetskih hurija koju želi.
عربي Engleski Francuski
"Ko bude iskušan ćerkama, pa bude dobar prema njima i lijepo ih odgoji, one će mu biti štit od vatre na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
"Doista će Allah Uzvišeni na Sudnjem danu kazati: 'Gdje su oni koji su se voljeli u ime Mene i Moje Uzvišenosti?' Danas ću ih staviti u Svoj hlad, kada drugog hlada osim Moga nema."
عربي Engleski Francuski
"Zauzimajte se, jer ćete za to biti nagrađeni, a Allah će presuditi ono što On voli, jezikom Svoga Poslanika."
عربي Engleski Francuski
"Najveća je potvora da čovjek tvrdi da mu je otac onaj ko mu nije otac, da tvrdi da je vidio u snu ono što nije vidio, ili da pripiše Resulullahu, sallallahu 'alejhi ve selleme, ono što on nije rekao."
عربي Engleski Francuski
"Izgovorila si riječi koje bi promijenile boju mora da se s njime pomiješaju."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: 'Najbolji drug kod Allaha Uzvišenog jest onaj koji je najbolji prema svome drugu, a najbolji komšija kod Allaha Uzvišenog jest onaj koji je najbolji prema svome komšiji."
عربي Engleski Francuski
Gdje je onaj što se toliko zaklinjaše Allahom, da neće učiniti dobročinstvo?'
عربي Engleski Francuski
"Nije bogatstvo u mnoštvu imetka, nego je bogatstvo u bogatstvu duše."
عربي Engleski Francuski
“Nije lažac onaj koji nastoji izmiriti ljude, pa prenese dobro ili kaže dobro (lijepu riječ) od sebe, u cilju njihova izmirenja.”
عربي Engleski Francuski
"Vjernika zmija ne ujeda dva puta iz iste rupe."
عربي Engleski Francuski
"Išao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i na njemu je bio nedžranski ogrtač, grubih obruba, pa ga je pristigao jedan beduin (seljak) i grubo ga povuče za odjeću..."
عربي Engleski Francuski
“Ne govori: ‘Alejkes-selamu.’, to je pozdrav za mrtve, nego reci: 'Es-selamu alejke/Neka je na tebe mir.'“
عربي Engleski Francuski
„Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, i njegova usta neće ništa napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje.“
عربي Engleski Francuski
Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja.
عربي Engleski Francuski
„Ko ostavi (raskošnu) odjeću iz pobožnosti prema Allahu, a u mogućnosti je da je nosi, Allah će ga na Sudnjem danu pozvati ispred svih da odabere kojom imanskom odjećom želi da ga nagizda.“
عربي Engleski Francuski
Ko nije milostiv, neće ni prema njemu biti milosti!
عربي Engleski Francuski
Vjernik je vjerniku ogledalo.
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah objavio mi je da vi jedan prema drugom budete ponizni i da niko nikoga ne ugnjetava i da se ni jedan ne uzdiže nad drugim."
عربي Engleski Francuski
“Nećete moći pridobiti ljude svojim imecima, pa ih pridobijajte vedrim licima i lijepim ponašanjem.”
عربي Engleski Francuski
"Ko se bude umislio i šepurio se (oholo hodio), srest će Allaha srditog na njega.“
عربي Engleski Francuski
„Zar ne čujete, zar ne čujete? Skroman izgled je od imana, skroman izgled je od imana.”
عربي Engleski Francuski
"Zaista je Allah blag i On voli blagost (ljubaznost) u svim stvarima." (Muttefekun alejh) "Zaista je Allah blag i On voli blagost (ljubaznost), i daje na osnovu blagosti (na dunjaluku lijep spomen i ostvarivanje želja, a na ahiretu lijepu nagradu) ono što ne daje na temelju grubosti niti bilo čega drugog."
عربي Engleski Francuski
"Zaista ti imaš dvije osobine koje Allah voli: blagost i smirenost."
عربي Engleski Francuski
"Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepše ćudi. A zaista su mi najmrži od vas i bit će najudaljeniji od mene na Sudnjem danu nametljivi govornici i oni koji se samodopadno prenemažu u svom govoru, oholo pokušavajući da istaknu svoju stručnost i govorljivost (el-mutešeddikun) i oni koji pričaju ispunjenih i razvučenih usta, diveći se svome govoru i uzdižući se nad drugima (el-mutefejhikun).” Ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče, znamo ko su sersarun i mutešeddikun (brbljivci i oni koji se prenemažu u govoru), ali ko su mutefejhikun?” On im reče: “To su uobraženjaci koji sebe uzdižu nad ostalim.”
عربي Engleski Francuski
„Škrtac i dobrotvor slični su dvojici ljudi na kojima su dva željezna pancira od njihovih prsa do ključnih kostiju (do vrata).“
عربي Engleski Francuski
"Dok je neki čovjek oholo hodio u svojoj paradnoj odjeći, diveći se sam sebi, počešljane i namazane kose, Allah učini da propadne u zemlju, i tako će propadati kroz nju sve do Sudnjeg dana."
عربي Engleski Francuski
Muhadžiri i ensarije, među vašom braćom ima onih koji nemaju nimalo imetka, niti je njihovo pleme uz njih, pa neka neko od vas uzme sebi dvojicu ili trojicu...
عربي Engleski Francuski
"Obiđite bolesnog, nahranite gladnog, oslobodite zarobljenog!"
عربي Engleski Francuski
Ko bude sticao znanje kojim se traži zadovoljstvo Allaha, subhanehu ve teala, (šerijatsko znanje)...
عربي Engleski Francuski
Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve selleme, dali su sina jedne njegove kćeri kad je bio na samrti, pa su mu krenule suze. Sa’d mu reče: "Šta je to, o Allahov Poslaniče?!", a on odgovori: "Ovo je milost koju je Allah ulio u srca Svojih robova, a Allah ukazuje Svoju milost samo onima koji su milostivi."
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se pretvara da se nečim odlikuje jest kao onaj ko obmanjuje druge oblačeći lažnu odjeću."
عربي Engleski Francuski
„Kojem muslimanu umre troje djece (pa se strpi) - neće ga pržiti vatra osim toliko koliko treba da se ispuni zakletva.”
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada se dvojica počnu međusobno grditi i vrijeđati, sve što kažu upiše se kao grijeh onome koji je počeo, osim u slučaju kada napadnuti pretjera.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da mu je doveden neki čovjek i da mu bi rečeno: "Ovom čovjeku kapa alkohol sa brade." On je tada rekao: "Nama je zaista zabranjeno da ljude uhodimo, ali kada nam nešto bude očito, prema tome ćemo presuditi."
عربي Engleski Francuski
"Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 'Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava brata muslimana više od tri dana. Ako ga bude izbjegavao više od tri dana i umre, ući će u vatru.'"
عربي Engleski Francuski
"Zaista će Allah Uzvišeni mučiti one koji su mučili ljude na dunjaluku."
عربي Engleski Francuski
„Ko udari svoga slugu kao vid kazne koju nije zaslužio ili ga ošamari, može da se iskupi tako što će ga osloboditi."
عربي Engleski Francuski
"Zabranjene su žene mudžahida onima koji nisu izašli u borbu, kao što su im zabranjene njihove majke."
عربي Engleski Francuski
“Nije se nedolično i ružno ponašao, nije galamio na pijacama, niti je na zlo uzvraćao zlom, već je opraštao i prelazio preko grešaka.”
عربي Engleski Francuski
“Kad čovjeku njegov sluga donese hranu, neka mu da zalogaj-dva, ako mu već neće dopustiti da sjedne i jede s njime. Neka tako postupi zato što mu je sluga pripremio hranu.”
عربي Engleski Francuski
"Neki čovjek je kupio od drugog zemlju, pa je onaj što je kupio u toj zemlji našao ćup u kome se nalazilo zlato, te je rekao čovjeku od koga je kupio zemlju..."
عربي Engleski Francuski
„A potom, Allaha mi, ja nekom dam (ispomoć), a nekog izostavim. Onaj koga izostavim, draži mi je od onoga kome sam udijelio."
عربي Engleski Francuski
"Kada vidite one koji mnogo nekoga hvale, bacite im u lice prašinu."
عربي Engleski Francuski
"Došao je jedan čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i požalio mu se: 'Ja sam gladan!' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, posla nekog da upita jednu od njegovih žena za hranu, a ona reče..."
عربي Engleski Francuski
"Oklijevanje onoga ko je u mogućnosti (da vrati dug) je nepravda, a ako neko prenese obavezu na onoga ko je u mogućnosti neka to prihvati."
عربي Engleski Francuski
Ti si čovjek u kom ima džahilijeta! Oni su vaša braća, vaš imetak koji je Allah učinio vašim vlasništvom. Pa u koga bude brat u njegovom vlasništvu, neka ga hrani onim što i on jede, neka ga oblači od onoga što on oblači. Nemojte im naređivati ono što ne mogu, a ako im naredite, pomozite im!'"
عربي Engleski Francuski
"...spomenuo jednog čovjeka od lzraelićana koji je zatražio od nekog Izraelićanina da mu pozajmi 1000 zlatnika."
عربي Engleski Francuski
Znaj, Ebu Mes'ude, da Allah ima veću moć nad tobom, nego ti nad ovim slugom.' Rekao sam: 'Nikada više neću udariti slugu.'
عربي Engleski Francuski
“Najviše dvoličnjaka u mom umetu činit će učači Kur’ana.”
عربي Engleski Francuski