+ -

عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البَذَاذَةَ من الإيمان، إن البَذَاذَةَ من الإيمان» قال الراوي: يعني التَّقحُّل.
[حسن لغيره] - [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]
المزيــد ...

Ebu Umame, Ijas b. Sa'lebe El-Ensari El-Harisi, radijallahu 'anhu, prenosi da su ashabi spomenuli kod Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, dunjaluk, a Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: „Zar ne čujete, zar ne čujete? Skroman izgled je od imana, skroman izgled je od imana.”, tj. skromno odijevanje.
Hadis je hasen li gajrihi (dobar na temelju drugih predaja). - Hadis bilježi Ibn Madže

Objašnjenje

Jedna grupa ashaba pričala je o dunjaluku, pa im je Poslanik kazao: "c2">“Zar ne čujete?”, tj. slušajte, i to je ponovio radi potvrde. Skromna odjeća, i skromni ukrasi su osobine vjernika na koje ih podstiče iman.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Sinhala Kurdski Hausa
Prikaz prijevoda