lis din Hadisai

Idan Mutum ya so wani Xan Uwansa to ya bashi labarin cewa yana sonsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hakkin Musulmi akan Musulmi guda biyar ne: dawo da aminci, ziyarar marassa lafiya, bin jana'iza, amsa kira, da atishawa atishawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin kun san irin gulma? Sai suka ce: Allah da manzonsa su suka fi sani, sai ya ce: dan uwanka ya tunatar da kai abin da ya tsana
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai halatta ga Musulmi ya rabu da ɗan’uwansa ba a cikin dare uku, ya sadu: don gabatar da wannan da gabatar da wannan, kuma mafi alheri daga cikinsu wanda zai fara da aminci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi baya Mayar da kyautar Turare
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Allah yana yarda da Bawa kan cewa yaci abinci, sannan ya gode kan hakan, ko yasha abun sha, sai ya godewa Allah kan hakan"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kar ku sanya Alhariri siririnsa ko mai kaurinsa, kar kuma ku sha a cikin korai na zinare ko azurfa,haka nan kar ku ci a cikin kwanukansu, don kuwa wanda ba muslmi ba ne ke amafani da su a nan duniya ku kuma zaku yi amfani da su a lahira.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kar ku sanya Alhariri,don kuwa duk wanda ya sanya shi a duniya to bazai sanya shi a lahira ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance tare da Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- a wata tafiya,sai na sunkuyo don in cire masa huffi,sai yace: ka barsu don na shigar da kafafuna da tsarkinsu,sai yayi shafa akansu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, waninmu ya iya kwanciya da janaba? sai yace: E, zai iya, amma in yayi alwala.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku zai yi alwala sai ya sanya ruwa a hancinsa, sannan ya fato, wanda zai yi tsarki sai yi shi mara, IDan dayanku ya farka daga bacci to ya wanke hannayensa kafin shigar da su cikin abin alwala, domin bai san a inda hannunsa ya kwana ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kada dayanku ya kuskura ya taba Azzakarinsa da Damansa, a halin yana Futsari kuma kada yayi tsarki, ko kuma yayi Nunfashi a Kwarya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan xayanku yaga Mafarkin da ya Burge shi, to wannan daga Allah ne to sai ya godewa Allah akansa, kuma yana iya gayawa Mutane shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana atishawa, yana sanya hannunsa ko tufafinsa, kuma yana runtse - ko matse - muryar, mai labarin ya yi shakku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kun sa shi, kuma idan kuna yin alwala, ku fara da kwanakinku.”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa wani mutum ya ci abinci tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - da hannun hagunsa, don haka ya ce: "Ku ci da hannun dãmanku." Ya ce: Ba zan iya ba. Ya ce: "Ba za ku iya ba" abin da ya hana shi sai girman kai, don haka ya dauke ta a ciki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanene shi da bai kamata in gafarta wa irin wannan ba? Na gafarta masa, kuma na batawa aikinku rai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku ya hadu da dan’uwansa, to, ku yi sallama a gare shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ka riƙe harshenka a kanka, bari gidanka ya dauke ka, kuma ka yi kuka saboda zunubinka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani abin da ya rage daga annabci sai bushara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya gan ni a cikin mafarki zai gan ni a farke - ko kuma kamar ya gan ni a farke - Shaidan ba zai yi koyi da ni ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mahayin yana gaishe da mai tafiya, da wanda yake zaune, da kuma 'yan kadan a kan masu yawa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai dace ga mace ba tayi Imani da Allah da Ranar Lahira tayi Tafiyar wuni da Kwana ba tare da Maharramunta ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - bai taba zagin abinci ba, idan ya so shi, ya ci, in kuma ya ki shi, to ya bar shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku zai yi hamma, to ya rike hannunsa a kansa. Sai Shaidan ya shiga.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hakkin Musulmi a kan Musulmi shida ne: idan kun hadu da shi sai ku gaishe shi, idan kuma ya kira ku sai ku amsa masa, idan kuma ya ba ku shawara to ku ba shi shawara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kada ku fara yiwa Yahudu da Nasara sallama, idan kun hadu da su a hanya to ku tilasa musu (bin) matsattsiyarta",
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku ya yi sanadi, to ya fara da dama, idan kuma aka cire shi to ya fara da hagu, kuma bari hannun dama ya kasance na farkonsu ya kwance, kuma na karshe daga cikinsu ya cire
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu ɗayanku da zai yi tafiya a cikin tafin kafa ɗaya, ya ɗora su a kan dukkansu, ko ya tube su duka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah baya duban wanda ya ja rigarsa a kan doki.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mumini ba ya fuskantar aiki, ko la'ana, ko batsa, ko alfasha
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daya daga cikin manyan zunubai shi ne mutum ya zagi iyayensa." Aka ce: Shin mutumin yana zagin iyayensa ne? Sai ya ce: Ee, ya zagi mahaifin mutum, ya zagi mahaifinsa, mahaifiyarsa kuma ta zagi mahaifiyarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ji hadisin wasu mutane alhali suna kiyayya da shi; Zuba a kunnuwansa yanzu a ranar sakamako
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hakika Allah ya sanar da mu yadda yake yi Maka Salati; Sabida haka mu to yaya zamuyi maka Salati? sai ya ce ku ce: "Allah kayi sa ga Muhammad da kuma Ahlin Muhammad; kamar yadda kayi salati ga Annabi Ibrahim lallai cewa kai abin godewa ne kuma Mai girma, kuma kayi Albarki ga Muhammad da Ahlinsa muhammad; kamar yadda kayi Albarka ga Ibrahim, Lallai cewa kai Abun godewa ne kuma Maigirma.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin gaisawa Hannu da Hannu ta Kasance a cikin sahabban Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi? ya ce E
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ratsa wani abu daga cikin masallatanmu ko kasuwanninmu da mai martaba, to ya taba ku, ko kuma ya mallake shi da hannunsa. Cewa ya cutar da wani daga cikin musulmai da wani abu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
To idan kunki hanuwa to kubawa Hanya hakkinta, suka ce: Maye hakkinta? ya ce: Runtse ido, da kawar da cuta, da Amsa Sallama, da Umarni da kyakkyawa, da kuma hani da Mummuna
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Boni ya tabbata ga wanda yake zantar da Mutane sai yayi Karya don Mutane suyi Dariya, Boni ya tabbata a gare shi sannan Boni ya tabbata a gare shi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda aka bashi Raihan, to kada yaki karba, saboda yana saukin dauka, ga kuma dadin Kamshi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa wani Mutum ya tambayi Manzon Allah -tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi: Wane aiki ne yafi a Musulunci? ya ce ka ciyar da Abinci kuma kayi Sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Rantsuwa na kwashe Al-barkar Haja, kuma na kore Al-barkar Kasuwa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan Mutum Uku suka futa tafiya to su dora dayansu ya zama shugaba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai cewa Annabi ya kasance idan ya shiga wajen Wanda zai duba (Mara lafiya( yakan ce: Babu komai Mai tsarkakewa (Zunubai( in Allah ya so
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"wani Mutum yace: Ya Manzon Allah wani Mutum daga cikin mu yakan gamu da Danuwansa ko Abokinsa shin ya durkusa masa, sai ya ce to ya rikeshi ya ya sunbance shi ? sai yace aa sai ya ce to ya kama hannunsa su gaisa? ya ce: Ey"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Babu Wasu Musulmai biyu da zasu hadu sannan su gaisa hannu da hannu sai Allah ya gafarta musu Zunubansu kafin su rabu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda aka yambaye shi wani ilimi sai ya boye shi to za'a yi masa linzami da shi na wuta a Ranar Alkiyama"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda ya rantse kuma ya ce cikin rantsuwarsa: Na rantse da Lata da Uzza, to ya ce: Babu abun bautawa Sai Allah, Kuma duk Wanda ya ce da dan Uwansa: zo in sanya Maka Caca to yayi Sadaka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ya haskaka Mutumin da yaji wani abu daga gare mu sannan ya isar da shi kamar yadda yaji shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Bawa idan ya La'anci wani abu, sai la'antar ta tashi zuwa sama, sai a rufe kofofin Sama a hanata shiga, sannan sai ta dawo Qasa, sai a toshe mata kofa, sai ta duda hagu da Dama, idan bata samu wurin da ta dace ta sauka ba sai ta koma kan wandaaka yiwa ita, to idan ya dace da ita shi ke nan idan kuma bai dace ba sai ta koma kan wanda yayi ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya qauracewa Xan uwansa Shekara xaya to kamar ya zubar da Jininsa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada Wani Mutum ya kalli Al-aurar Wani Mutum, Ko mace ta kalli Al-aurar Wata Mata, Kuma kada wani Namiji ya lulluva da wani Mutum a cikin tufa xaya, Kuma kada wata Mata ta lullava da wata Mata cikin Zani cikin Tufa xaya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku bar wuta kunne a gidajenku lokacin da kuke bacci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Musulmi shi ne wanda ya ba wa musulmai aminci ta hanyar harshensa da hannunsa, kuma dan ci-rani shi ne wanda ya bar abin da Allah ya hana.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada kuyi jayayya a cikin Qur'ani saboda Jayayya a cikinsa Kafirci ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Mutum da yafi manzon Allah SAW soyuwa a gare su, kuma sun kasance idan suka ganshi basa miqewa saboda saninsu da yanaqin hakan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idann dayanku ya ci abinci to kar ya goge hannunsa har sai ya sude shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- ya hanamu Abubuwa bakwai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzan Allah-tsira da Amincin Allah su tabbata agareshi-yayi Zobe na Zinare
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk abun Shan da ya sa Maye to Haramun ne"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haramta giya ya sauka ne kuma ana yin ta daga abubuwa biyar ne: inibi, dabino, zuma, alkama, da sha'ir"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Da wani mutum zai maka leken asiri ba da izinika ba, sai ka jefe shi da dutse, har ka cire masa ido: ba laifi yin hakan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya hana sanya alhariri sai a gurin yatsu biyu, ko uku, ko hudu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba zan gaya muku game da rukunoni uku ba: Daya daga cikinsu ya koma ga Allah, kuma Allah Ya ba shi. Shi kuma dayan,sai yaji kunya sai Allah ya ji kunyarsa, amma dayan sai ya bujure sai Allah ya kau da kan ga barinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ce: Ka ce: Ya Allah ka ji tsoron sammai da kassai, wanda ya san gaibi da shaida. Ubangiji kuma Sarki komai, Na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Kai, ina neman tsarinka daga sharrin raina da sharrin Shaidan da shirkarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira, to bakonsa ya girmama ladar sa. ”Suka ce:“ Mene ne sakamakonsa? Ya Manzon Allah, ya ce: Yininsa da darensa, da karimcinsa kwana uku ne, don haka abin da ya kasance a baya sadaka ce a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Lallai Annabi ya Kasance yana Tasbihi akan abin hawansa, kuma ko ina ya sanya fuskarsa, yana nuni da kansa, kuma haka ma Dan Umar yake yi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance a lokacin Manzon Allah -SAW- yaro ne, kuma na kasance ina kiyaye shi daga gare shi, don haka me ya hana ni fada sai dai a nan maza sun girme ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani bawan da ya fada cikin annobar, don haka ya kasance a cikin kasarsa cikin haquri, yana neman wani tunani da ya san cewa ba zai same shi ba sai dai abin da Allah ya wajabta masa sai dai in yana da ladan shahidi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku ya kare da majalisa to sai ya rungumi sallama, idan kuma yana so ya tashi to ya zama Musulmi, domin na farkon bai fi cancanta da na karshe ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun Kasance idan muka jewa Annabi SAW dayan mu yana zama ne inda duk ya samu wuri
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
idan ya yi magana, zai maimaita ta har sau uku har sai an fahimce ta, kuma idan ya zo gare shi, sai ya ce masa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku dai kuna tare da mumini ne kawai, kuma ba ya cin abincinku sai masu taqawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shaidan yana halatta abinci kar a ambaci sunan Allah Madaukaki a kansa, sai ya kawo wannan kuyanga; Don girgiza ta, sai ta kamo hannunta, sai ya kawo wannan makiyayi; Don yin sabo tare da shi, sai na ɗauki hannunsa, kuma wanda raina ke cikin hannunsa, hannunsa yana cikin nawa tare da nasu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Allah ya halicci Adam - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya ce: Ka je ka yi sallama ga wadancan - rukunin mala’iku zaune - saurari abin da ke ba ka rai. Gaisuwar ku ce, kuma gaisuwar yaranku ce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan lokaci ya gabato, ganin mai imani ba shi da makaryaci, kuma ganin mumini bangare ne na bangarori arba’in da shida na annabci.” Kuma a cikin wata ruwaya: "Na yi imani kai mai hangen nesa ne, na yi imani kana da hadisi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Mutum ya wayi gari, baki xayan gavvansa suna jawa harshe kunne da cewa: kaji tsoron Allah acikinmu, mu da kai muke; saboda in ka daidaita mun daidaita, idan ka karkace muma mun karkace
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani mutum ya zo wurin Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya ce: Aminci ya tabbata a gare ku. Ya amsa masa sannan ya zauna. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare ku ya amsa masa ya zauna ya ce: "Ashirin" sai wani ya zo ya ce: Assalamu alaikum rahamar Allah da albarkarSa su tabbata a gare ku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na farkon mutane a cikin Allah shi ne wanda ya fara su da aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daya daga cikin mafi girman dalilai shi ne mutum ya yi addu'a ga wanin mahaifinsa, ko ya gani da idanunsa abin da ba ku gani ba, ko kuma ya ce wa Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - abin da bai fada ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa wani Mutum ya nemi Izinin shigowa ga Annabi sai ya ce da shi: ku barshi ya shigo, Tir da Dan Uwan Kabila?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance muna tashe wa Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - rabonsa na madara, don haka zai zo da daddare, don haka ya isar da tasleem wacce ba za ta tashe mutum yana bacci ya ji farkawa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ya albarkace ku da ɗan abinci biyu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tattara a kan abincinku, kuma ku tuna sunan Allah, kuma zai albarkace ku a ciki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku kwatanta, domin Annabi - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya hana Alkurani, sannan ya ce: Ban da mutum ya nemi izinin dan uwansa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wannan wutar makiyi ne a gare ku, don haka idan kun yi bacci, to ku kawar da ita daga gare ku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na karshensu ya shayar da mutane
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance a zamanin Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - muna cin abinci yayin tafiya, muna sha a tsay
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kun kasance uku, to biyu ba za su yi ma'amala ba tare da dayan ba, har sai kun cakuda da mutane, saboda wannan yana sa shi bakin ciki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bari saurayi ya gaishe da tsofaffi, masu wucewa, da‘ yan kadan a kan da yawa. ”Kuma a cikin ruwaya:“ Wanda ya hau kan mai tafiya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya isa a madadin ikilisiya, idan sun wuce, wani ya gaishe su, kuma ya isa ga taron ya dawo da ɗayansu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tafiya yanki ne na Azaba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya bar tufafi cikin kaskantar da kai ga Allah kuma ya sami ikon aikatawa, Allah zai kira shi ranar tashin kiyama a kan kawunan halittu, don ya ba shi zabi ta hanyar imanin da zai sanya su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Dayanku baya shan giya a tsaye, saboda haka duk wanda ya manta, to ya tashi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -SAW- ya hana shan ruwa daga korama ko gora
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya hana kwarangwal mata.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya Ubangiji Mai renon Mutane, mai tafiyar da cuta, ka warkar kaine mai warkawa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Musulmi idan ya gaida Dan Uwansa Musulmi yana cikin fukakukan Al-jannah har sai ya dawo"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"cewa shi ya wuce Yara sai yayi musu sallama, ya ce Annabi ya kasance yanayin hakan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi ya hana tafiya da Qur'ani zuwa garin Abokan Gaba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Haramcin Girman kai da jiji da kai da kuma bayanin Mummunan karshensa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya kai baban Hassan, yaya Annabi ya wayi gari? ya ce: ya wayi gari cikin godiya da kuma jin sauki:
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya kasance idan yayi tafiya yana neman tsarin Allah daga Wahalar Tafiya, da Mummunar Dawowa, da tabarbarewar Yanayi, da kuma Addu'ar wanda aka Zalunta, da kuma Mummunan gani a cikin Ahali da Dukiya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Mahayi shi Kadai Shaidan ne, Mahaya Biyu kuma Shadanu biyu ne, Guda uku kuma Karafka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan kukai tafiya a cikin Yalwa, to ku bawa Rakuma hakkinsu na Kasa, kuma idan kukai Tafiya cikin Fari kuyi Saurin Tafiya, kuyi gaggawar wanketa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Na Umarce ku da yin tafiya cikin duhun dare, Saboda Kasa ana Nade ta da daddare"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Manzon Allah ya Kasance, yana jinkirtawa a bayan Matafiya, Saboda ya taimakawa Rarrauna, Kuma ya dauke shi kuma yayi Masa Addu'a"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya ku Jama'ar Muhajirai da Mutanen Madina, Lallai cewa daga cikin ku akwai wasu Mutane basu da Dukiya, ko Dangi, saboda haka wani daga cikinku ya hadu da Biyu ko Uku"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Cewa Manzon Allah -tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- ya Kasance idan yai niyyar kwanciya, yakan sanya Hannunsa na dama karkashin kuncinsa, sannan ya ce: Ya Ubangiji ka tsare ni Azabar ka Ranar da kake tashin Bayinka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi Qaryar Qarya cewa a Mutum ya nunawa Idanuwansa abunda basu gani ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai Kamata Musulmi ya zamanto mai yawan tsinuwa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku kuyi tsinuwa da tsinuwar Allah ko da Fushinsa ko da Wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku xauke abunda yake kanta ita ku kyaleta; saboda la'ananniya ce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Mutum ya ce Mutane sun halaka, to shi ne ya halaka su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Waxanda suke zage zage abunda suka faxa to wanda ya fara daga cikinsu yana kansa har sai wanda aka zaga ya rama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ku Mutane, duk wanda yasan Wani abu daga cikin kuto ya faxe shi kuma duk wanda bai sani ba to ya ce: Allah ne mafi sani, saboda yana daga cikin Ilimi ya ce a abunda bai sani ba Allah shi ne mafi sani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- ya hanaMutum ya sanaya Takalmi yana tsaye
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku haifar da zazzabi, domin yana kankare zunuban 'ya'yan Adam kamar yadda baƙin ƙarfe yake
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW yayi Umarni da Suxe Yatsu da kuma kwano kuma ya ce: Lallai cewa ku baku san a wanne Albarkar take ciki ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi Al-kairin Majalisai mafi Yalwarsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Abu Batin, muna addu'ar neman zaman lafiya, don haka muna gaishe da waɗanda muka haɗu da su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Shaidan yana gudu a jikin Mutum kamar yadda jini yake gudu a jikinsa, kuma inajin tsoron kada ya jefa wani sharri a cikin zukatanku ko ya fadi wani abu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Allah, ka warkar da farin ciki, ya Allah, ka warkar da farin ciki, ya Allah, ka warkar da Sa'adi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na Kasance tare da Anas Bn Malik -Allah ya yarda da shi- a wajen wasu Mutane Maguzawa, sai aka zo da Alawa a cikin Daro na Azurfa, amma bai Sha ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun tafi mu taro Annabi SAW tare da Yara a Thaniyat Al-Wadaa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku zagi zakara, domin yana farka don sallah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW yazo dubani ba tare da ya hau Alfadari ba ko Doki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku ya yi atishawa, to ya ce: Godiya ta tabbata ga Allah, kuma dan’uwansa ya ce masa, Allah ya yi muku rahama. Idan ya ce masa: Allah ya yi maka albarka, Bari ya ce: Allah yayi muku jagora kuma ya yi sulhuIdan kun dafa kayan yaji, sai ku kara ruwa, kuma ku yi wa makwabta alkawari da ku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya Ubangiji Mai renon Mutane, mai tafiyar da cuta, ka warkar kaine mai warkawa, babu mai warakarwa sai kai, warakarwar da bata barin cuta"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci