హదీసుల జాబితా

ఒక వ్యక్తి తన సోధరున్ని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు అతనికి ఆ విషయాన్ని తప్పకుండా తెలియచేయాలి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
"ఒక ముస్లింపై మరొక ముస్లింకు ఐదు హక్కులు ఉన్నాయి :1-సలాం కు ప్రతి సలాం చేయడం ,2-రోగిని పరామర్శించటం,3-జనాజా తో పాటు నడవడం 4-దావత్ స్వీకరించటం,5-తుమ్మిన వ్యక్తి అల్హందులిల్లాహ్ పలికితే యర్హముకల్లాహ్ అని జవాబు చెప్పటం.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీకు ‘గీబత్’(చాడీలు)అంటే ఏమిటో తెలుసా ?అని అడిగారు దానికి సహచరులు ‘అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త కె తెలుసు అని చెప్పారు ‘ప్రవక్త సమాధానమిస్తూ’ నీ సోధరుని గురించి అతను ఇష్టపడని విషయాన్ని నువ్వు చెప్పడం అని చెప్పారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఒక ముస్లిం కోసం ‘తన సోధరుణితో మూడు రాత్రుల కంటే ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఉండటం‘సమంజసం కాదు,ఇద్దరు కలిసినప్పుడు ఎడ ముహమ్ పెడముహమ్ తో కలుసుకుంటారు కానీ అందులో'మొదట సలాం చేసినవాడే”ఉత్తముడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అనస్ బిన్ మాలిక్ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ సువాసన ను తిరస్కరించేవారు కాదు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా అల్లాహ్ ఇలాంటి దాసుడని ఇష్టపడతాడు అతను ఒక అన్నం ముద్ద తిన్న దానిపై అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాడు ఒక నీటి బుక్క త్రాగిన దాని పై అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
{ఓ కుమారా !అల్లాహ్ ను స్మరించుకుని (బిస్మిల్లాహ్ చదివి)కుడి చేతితో భుజించు,నీకు దగ్గరగా ఉన్న చోటు నుంచి నువ్వు భుజించు’}
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీరు తినేటప్పుడు కుడిచేతితో భుజించండి,త్రాగేటప్పుడు కుడిచేతితో త్రాగండి,ఎందుకంటే షైతాను ఎడమ చేతితో తింటాడు మరియు ఎడమ చేతితో త్రాగుతాడు”
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
“ఖుర్’ఆన్ ను బహిరంగంగా పఠించే వాడు, బహిరంగంగా సదఖా (దాన ధర్మములు) చేసినటువంటి వాడు, ఖుర్’ఆన్ ను ఒంటరిగా (ఏకాంతములో) పఠించేవాడు, రహస్యముగా సదఖా చేసినటువంటి వాడు”
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
“ప్రతి రాత్రీ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నిద్రకు ఉపక్రమించినపుడు తన రెండు అరచేతులను దగ్గరకు చేర్చి, వాటిలో ఊది, అల్ ఇఖ్లాస్, అల్ ఫలఖ్, అన్’నాస్ సూరాలను (ఖుల్ హువల్లాహు అహద్, ఖుల్ అఊదు బిరబ్బిల్ ఫలఖ్, మరియు ఖుల్ అఊదు బిరబ్బిన్నాస్ సూరాలను)
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్