ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

"ఒక ముస్లింపై మరొక ముస్లింకు ఐదు హక్కులు ఉన్నాయి :1-సలాం కు ప్రతి సలాం చేయడం ,2-రోగిని పరామర్శించటం,3-జనాజా తో పాటు నడవడం 4-దావత్ స్వీకరించటం,5-తుమ్మిన వ్యక్తి అల్హందులిల్లాహ్ పలికితే యర్హముకల్లాహ్ అని జవాబు చెప్పటం.
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ