فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

مسلمان پر مسلمان پنځه حقونه لري: د سلام ځوابول، د ناروغ پوښتنه کول، د جنازې پسې تلل، د بلنې منل، او پرنجی کوونکي ته ځواب ویل.
عربي انګلیسي فرانسوي