Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Karapatan ng Muslim sa Muslim ay lima:Pagsagot sa pagbati [ng kapayapaan],at Pagdalaw ng may sakit,at Pagsama sa paglibing,at Pagtugon sa Pag-aanyaya,at Pananalangin [ng kabutihan at pagpapala] sa bumabahin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag pumasok siya sa sinumang binibisita niya ay nagsasabi siya;" Walang dapat ipangamba,Kalinisan sa kapahintulutan ni Allah"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang bumisita ng may sakit o bumisita sa kapatid niya [ sa pananampalataya] para sa kaluguran ni Allah,Mananawagan sa kanya ang Anghel nang:Naging dalisay ka,at naging dakila ang iyong gantimpala,at gumawa ka ng iyong tahanan sa Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, Panginoon ng mga tao, alisin mo ang kapinsalaan. Ikaw ang Tagapagpagaling
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Muslim, kapag dumalaw siya sa kapatid niyang Muslim, ay hindi matitigil sa pamimitas sa Paraiso hangang sa makauwi siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang Muslim na dumadalaw sa isang Muslim na maysakit sa umaga malibang dadalangin ng pagpapala para sa kanya ang pitumpong libong anghel
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, pagalingin mo si Sa`d, o Allah pagalingin mo si Sa`d
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma, rabba -nnāsi, mudhhibal ba'si, ishfi anta -shshāfī lā shāfiya illā anta shifā'an lā yughādiru suqmā (O Allāh, Panginoon ng mga tao, tagapag-alis ng kapinsalaan, magpagaling Ka, Ikaw ang Tagapagpagaling: walang tagapagpagaling kundi Ikaw, pagpapagaling na hindi nag-iiwan ng karamdaman).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses