ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

నిశ్చయంగా అల్లాహ్ ఇలాంటి దాసుడని ఇష్టపడతాడు అతను ఒక అన్నం ముద్ద తిన్న దానిపై అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాడు ఒక నీటి బుక్క త్రాగిన దాని పై అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
{ఓ కుమారా !అల్లాహ్ ను స్మరించుకుని (బిస్మిల్లాహ్ చదివి)కుడి చేతితో భుజించు,నీకు దగ్గరగా ఉన్న చోటు నుంచి నువ్వు భుజించు’}
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీరు తినేటప్పుడు కుడిచేతితో భుజించండి,త్రాగేటప్పుడు కుడిచేతితో త్రాగండి,ఎందుకంటే షైతాను ఎడమ చేతితో తింటాడు మరియు ఎడమ చేతితో త్రాగుతాడు”
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్