Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na si Allāh ay talagang nalulugod sa tao na [kapag] kakain ng pagkain ay magpupuri dahil doon o [kapag] uminom ng inumin ay magpupuri dahil doon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag na huwag hawakan ng isa sa inyo ang ari nito sa kanang kamay niya kapag siya ay umiihi,at huwag magpunas [ng bato o papel] kapag nasa palikuran nang kanang kamay,at huwag huminga sa lalagyan ng tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May isang lalaking kumain sa piling ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, gamit ang kaliwa niya kaya nagsabi siya: "Kumain ka gamit ang kanan mo." Nagsabi ito: "Hindi ko po nakakaya." Nagsasabi siya: "Hindi mo nawa makaya!" Walang pumigil sa kanya kundi ang pagmamalaki kaya hindi niya naangat ito sa bibig niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi kailan man kinadustaan ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ang anumang pagkain, kung ito'y kinagagalakan niya ay kakainin niya, at kung ito'y kinasusuklaman niya ito'y iiwan niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag kumain ang isa sa inyo ng pagkain;huwag niyang punasan ang kamay niya hanggat hindi niya ito dinilaan o ipadila [sa iba]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lahat ng inumin na nakakahilo ay ipinagbabawal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pagkatapos nito;o sangkatauhan! Tunay na ipinahayag [sa Qur-an] ang pagbabawal ng alak,At ito ay may limang pinagmumulan: sa ubas,dateles,pulot-pukyutan,trigo at lentil
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang si Satanas ay nakikisalo sa pagkain na hindi binibigkas rito ang Pangalan ni Allah-Pagkataas-taas Niya,At Katotohanang dumating [bumulong] siya sa batang babae na ito upang makisalo sa kanya,kaya hinawakan ko ang kamay niya,at dumating [bumulong] siya sa Arabong ito [Naninirahan sa Disyerto] upang makisalo sa kanya,kaya hinawakan ko ang kamay niya,Sumpa sa Kaluluwa ko na Hawak niya sa Kamay niya,Katotohanang ang kamay niya[satanas] ay nasa kamay ko kasama ang kamay nilang dalawa)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tungkol sa tunay na kung siya ay sakaling bumanggit [kay Allah], talagang sumapat na sana ito sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kaya magsama-sama kayo sa pagkain ninyo at banggitin ninyo ang pangalan ni Allah, pagpapalain Niya kayo roon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Huwag ninyong pagsabayin [ang dalawang datiles] sapagkat tunay na ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagbawal ng pagsasabay [ng pagkain ng dalawang datiles]." Pagkatapos ay nagsasabi siya: "Malibang magpaalam ang lalaki sa kasama niya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ito ay sumunod sa amin; kaya kung loloobin mo, magpapahintulot ka rito; at kung loloobin mo, uuwi ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na kumakain sa pamamagitan ng tatlong daliri; at kapag natapos siya, dinidilaan niya ang mga ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang tagapagpainom ng mga tao ay ang pinakahuli sa kanila sa pag-inom.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinainom ko ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, mula sa Zamzam at uminom siya habang siya ay nakatayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kami noon sa panahon ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay kumakain habang kami ay naglalakad at umiinom habang kami ay nakatayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hinding-hindi iinom ang isa sa inyo na nakatayo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag na huwag uminom ang isa sa inyo na nakatayo,sinuman ang nakalimot ay isuka niya ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal ng Sugo ng Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pag-inom sa bunganga ng lalagyang tubig o bibig [ng lalagyang tubig ]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal ng Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ang pagbasag sa bunganga ng iniinuman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah ni Allah at pangalagaan-ay nagbabawal ng pag-ihip sa inumin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay dinalhan ng inumin. Uminom siya mula rito samantalang sa gawing kanan niya ay may batang lalaki
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kapag kumain noon ng isang pagkain, ay dumidila sa tatlong daliri niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagkain ng dalawa ay sasapat sa tatlo. Ang pagkain ng tatlo ay sasapat sa apat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
takpan ninyo ang mga lalagyan,at itali ninyo ang mga lalagyan ng tubig,isara ninyo ang mga pintuan,at patayin ninyo ang mga ilaw,Dahil hindi makakalagan ni Satanas ang mga [nakataling] lalagyan ng mga tubig,at hindi niya mabubuksan ang mga pintuan,at hindi niya matatanggal ang mga [takip] ng lalagyan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nag-utos na dilaan ang mga daliri at ang plato at nagsabi siya: "Tunay na kayo ay hindi nakaaalam kung sa aling bahagi ang biyaya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At Ayon kay Anas bin Sērēn,nagsabi siya:Kasama ko si Anas bin Mālik malugod si Allah sa kanya- sa mga taong Sumasamba sa Apoy,ini-abot sa kanya ang matatamis na pagkain (Faluzaj) sa isang lalagyan na yari sa pilak,ngunit hindi siya kumain rito,Sinabi sa kanya: ilipat mo ito,inilipat niya ito sa isang lalagyan na mula sa mangkok,iniabot ito sa kanya,at kumain siya rito.Isinalaysay ni Imām Al-Bayhaqie sa Isnād na Maganda.((lalagyan na yari sa kahoy)); mangkok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses