உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

சிறுவனே! நீ அல்லாஹ்வின் பெயரைக் கூறி, உனது வலது கரத்தால், உனக்கு முன்னால் இருப்பதை சாப்பிடு.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்ணும் போது வலக்கரத்தால் உண்ணட்டும்; பருகும் போது வலக்கரத்தால் பருகட்டும். ஏனெனில், ஷைத்தான் இடக்கரத்தால்தான் உண்கிறான்; இடக்கரத்தால்தான் பருகுகிறான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு