زیر شاخه‌ها

فهرست احادیث

الله متعال از بنده ای که غذايی می خورد و او را حمد و سپاس می گويد يا هنگامی که جرعه ای آب می نوشد و الله را حمد و ستايش می کند، راضی و خشنود می شود.
عربي انگلیسی اردو
اى نوجوان بسم الله بگو، و با دست راستت بخور، و از جلوی خودت بخور.
عربي انگلیسی اردو
اگر كسى از شما غذا خورد با دست راست بخورد، و اگر نوشيدنى آشاميد با دست راست بنوشد، زيرا شيطان با دست چپ مى خورد، و با دست چپ مى نوشد.
عربي انگلیسی اردو
هیچیک از شما به هنگام ادرار، نه با دست راست آلت تناسلی خود را بگيرد و نه با آن استنجا کند. همچنين هنگام آب خوردن، در ظرف آب تنفس نکند.
عربي انگلیسی اردو
شخصی نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم با دست چپش غذا خورد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم به او فرمود: «با دست راستِ خود بخور». آن مرد گفت: نمی توانم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «هيچگاه نتوانی». چيزی جز کبر، آن مرد را از اطاعت بازنداشت؛ از آن پس نمی توانست دست راستش را به سوی دهانش بلند کند.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلى الله عليه وسلم هيچگاه از هيچ غذايی ايراد نگرفت؛ اگر موردِ علاقه اش بود، می خورد و اگر دوست نداشت، آن را ترک می کرد و نمی خورد.
عربي انگلیسی اردو
من تكيه داده غذا نمی خورم.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلى الله عليه وسلم از نفس کشيدن يا فوت کردن در ظرف منع نمود.
عربي انگلیسی اردو
هرگاه يکی از شما غذايی خورد، تا زمانی که خود، انگشتانش را نليسيده يا - به ديگری- نليسانده است، آنها را پاک نکند.
عربي انگلیسی اردو
هر شرابی كه باعث مستی شود، حرام است.
عربي انگلیسی اردو
حرام بودن مشروب نازل شده است و مشروب از پنج چيز گرفته می شود: از انگور، خرما، عسل، گندم و جو.
عربي انگلیسی اردو
شيطان بر خوردنِ غذايی دست می يابد که نام الله متعال بر آن برده نشود؛ شيطان اين دختربچه را بر سرِ اين غذا آورد تا به وسيله ی او بر آن دست يابد. لذا من دستِ دختربچه را گرفتم. سپس اين صحرانشين را آورد تا به وسيله ی او به اين غذا برسد؛ از اين رو من دستِ صحرانشين را گرفتم؛ سوگند به ذاتی که جانم در دستِ اوست، دستِ شيطان با دستِ اين دو نفر در دست من است (و توانايی شريک شدن در غذا را ندارد).
عربي انگلیسی اردو
اگر بسم الله می گفت، برای همه ی شما کافی بود.
عربي انگلیسی اردو
با هم غذا بخوريد و بسم الله بگوييد تا غذای شما با برکت شود.
عربي انگلیسی اردو
دوتا دوتا نخوريد؛ زيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم از دوتا دوتا خوردن منع کرده است. سپس ابن عمر می فرمود: مگر اينکه کسی از برادرش اجازه بگيرد.
عربي انگلیسی اردو
اين مرد با ما آمده است؛ اگر می خواهی به او اجازه بده؛ و اگر می خواهی باز گردد.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلی الله علیه وسلم را درحالی دیدم که با سه انگشت می خورد و چون غذا خوردنش به پایان می رسید آنها را می لیسید.
عربي انگلیسی اردو
ساقیِ گروه، پس از همه ی آنها می نوشد.
عربي انگلیسی اردو
از آب زمزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دادم و ايشان ايستاده نوشيد.
عربي انگلیسی اردو
ما در زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم درحالی که راه می رفتيم، می خورديم و درحالی که ايستاده بوديم، آب می نوشيديم.
عربي انگلیسی اردو
هيچيک از شما ايستاده آب ننوشد.
عربي انگلیسی اردو
هيچيک از شما ايستاده آب ننوشد؛ و اگر کسی فراموش کرد و ايستاده آب نوشيد، باید بالا بیاورد (استفراغ کند).
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلى الله عليه وسلم از نوشيدنِ آب از دهانه ی ظرف آب و مشک منع فرمود.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلى الله عليه وسلم از نوشيدن آب از دهانه ی مشک منع فرمود.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلى الله عليه وسلم از دميدن در آب منع نمود.
عربي انگلیسی اردو
برای رسول الله صلى الله عليه وسلم نوشيدنی آورده شد؛ ایشان درحالی از آن نوشيد که سمت راستش پسربچه ای بود.
عربي انگلیسی اردو
هنگامی که رسول الله صلى الله عليه وسلم غذايی می خورد، سه انگشت خود را می ليسيد.
عربي انگلیسی اردو
خوراکِ دو نفر برای سه نفر کافی است و خوراک سه نفر برای چهار نفر.
عربي انگلیسی اردو
ظرف ها را بپوشانيد و دهانه ی ظرف آب و نيز درها را ببنديد و چراغ ها را خاموش کنيد؛ شيطان، درب ظرفِ آب را نمی گشايد و درِ بسته را باز نمی کند و پوششِ ظرف ها را برنمی دارد.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلی الله علیه وسلم به ليسيدن انگشتان و کاسه امر نموده و فرمودند: «شما نمی دانيد که برکت در کدام قسمت غذای تان است».
عربي انگلیسی اردو
هرگاه یکی از شما برای غذای عروسی دعوت شد، باید آن را اجابت کند.
عربي انگلیسی اردو
بدترين غذا، غذای وليمه است؛ ثروتمندان برای آن دعوت می شوند و فقرا و مساکين ترک می شوند. و کسی که دعوت [وليمه] را اجابت نکند، نافرمانی الله و رسولش کرده است.
عربي انگلیسی اردو
برکت در وسط غذا نازل می شود؛ پس از دو طرفِ آن بخوريد و از وسطِ آن نخوريد.
عربي انگلیسی اردو
با انس بن مالک رضی الله عنه نزد چند نفر مجوسی بوديم؛ در ظرفی از جنس نقره، فالوده آوردند که انس بن مالک از آن نخورد.
عربي انگلیسی اردو
برای رسول الله صلی الله علیه وسلم در ظرف آب کشمش می ریختند و ایشان همان روز و فردایش و پس فردایش از آن می نوشید و چون شب روز سوم می رسید، از آن می نوشید و به دیگری می نوشاند و اگر چیزی از آن باقی می ماند، دور می ریخت.
عربي انگلیسی اویغور