උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

සැබැවින්ම අල්ලාහ් තම ගැත්තා ගැන, ඔහු ආහාරයක් අනුභව කර ඒ සඳහා ඔහුට ප්රශංසා කිරීමත්, පානයක් පානය කර ඔහුට ප්රශංසා කිරීමත් තෘප්තියට පත් වන්නේය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
දරුව! ඔබ අල්ලාහ්ගේ නාමය පවසන්න. ඔබේ දකුණතින් අනුභව කරන්න. ඔබට අසළින් ඇති දෑ අනුභව කරන්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ අතරින් කිසිවකු හෝ ආහාර ගන්නා විට, ඔහුගේ දකුණතින් අනුභව කරත්වා. ඔහුගේ දකුණතින් පානය කරත්වා. සැබැවින්ම ෂෙයිතාන් ඔහුගේ වමතින් ආහාරය ගනියි. ඔහුගේ වමතින් පානය කරයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
“කෙනෙකු මූත්රා කරන විට දී දකුණතින් තම ලිංගය ඇල්ලිය නොයුතුය. වැසිකිළි ගිය පසු තම දකුණතින් සේදිය නොයුතුය. (පානය කරන) භාජනය තුළ හුස්ම නොගත යුතුය.”
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම මිනිසෙක් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ඉදිරියේ තම වමතින් අනුභව කළේය. එවිට එතුමා: ‘ඔබේ දකුණතින් අනුභව කරන්නැ’යි පැවසූහ. ‘ඔහු මට හැකියාවක් නැතැ’යි පැවසීය. එතුමා ඔබට නොහැකියාවම වේවා! යැයි පැතූහ. ඔහුව වළක්වාලීයේ අහංකාරය මිස වෙනත් කිසිවක් නොවීය. පසුව ඔහුගේ කට වෙත ඔහුට එය ඔසවන්නට නොහැකි විය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) කිසිදු විටෙක ආහාරයකට අඩුපාඩු පවසා නැත. එයට එතුමා කැමති වූයේ නම් එය අනුභව කළහ. එමෙන්ම එතුමා එයට පිළිකුල් කළේ නම් එය අතහැර දැමූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම් තුමා වෙත පානයක් ගෙන එන ලදී. එවිට එතුමා එයින් පානය කළහ. එතුමාගේ දකුණතින් දරුවකු විය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ඇඟිලි හා ආහාර තැටිය පිසදා අනුභව කරන මෙන් නියෝග කොට, නියත වශයෙක් බරකත් හෙවත් අභිවෘද්ධිය ඇත්තේ කවර දෙයක දැයි ඔබ නොදන්නෙහුය යැයි පවසා සිටියහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ