ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఒక వ్యక్తి తన సోధరున్ని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు అతనికి ఆ విషయాన్ని తప్పకుండా తెలియచేయాలి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీకు ‘గీబత్’(చాడీలు)అంటే ఏమిటో తెలుసా ?అని అడిగారు దానికి సహచరులు ‘అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త కె తెలుసు అని చెప్పారు ‘ప్రవక్త సమాధానమిస్తూ’ నీ సోధరుని గురించి అతను ఇష్టపడని విషయాన్ని నువ్వు చెప్పడం అని చెప్పారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్