lis din Hadisai

Asalin abubuwanda Allah ya halicci mutum a kansu biyar ne:Kaciya,Takaba,Rage gashin baki,yankke farauta,da tsinke gashin hammata.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ku rage gashin baki kuma ku bar gemu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda yayi irin alwala ta wannan,sannan ya sallaci, raka'a biyu, bai yi zancen zuci a cikinsu ba,an gafarta masa abin da ya yi na zunubinsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ba zai karbi sallar wanda ya yi kari ba har sai ya yi alwala
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
shayarwa ta haramta duk abunda haihuwa take haramtawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sun zana daga fitsari; Babban azabar kabari daga gareshi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance tare da Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- a wata tafiya,sai na sunkuyo don in cire masa huffi,sai yace: ka barsu don na shigar da kafafuna da tsarkinsu,sai yayi shafa akansu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Fatima yarinya Abi Hubaysh: Na tambayi Manzon Allah sallal Lahu alayhi wa alihi wa sallam), sai ta ce: Bana zubda jini mai tsarkakakke, na zama tsarkakakken salla? A ciki, sa’an nan kayi wanka ka yi sallah)). Kuma a cikin wata ruwaya ((Ba lokacin haila ba ne, don haka idan haila ta zo: to sai ku bar salla a ciki, idan kuwa adadin ta ya kare), to zan cika ku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku zai yi alwala sai ya sanya ruwa a hancinsa, sannan ya fato, wanda zai yi tsarki sai yi shi mara, IDan dayanku ya farka daga bacci to ya wanke hannayensa kafin shigar da su cikin abin alwala, domin bai san a inda hannunsa ya kwana ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo tsira da amincin Allah ya kasance idan ya tashi da daddare yana goge bakinsa da asuwaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance tare da Annabi -tsira da aminci su tabbata gare shi- sai yayi fitsari, yayi alwala, yayi shafa akan huffi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kuka je yin bayan gida, to kada ku kuskura ku Fuskanci Al'kibla da Bayan gida ko Bawali , kuma kada ku juya mata baya, sai dai ku fuskanci Gabas ko kuma Yamma
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kada dayanku ya kuskura ya taba Azzakarinsa da Damansa, a halin yana Futsari kuma kada yayi tsarki, ko kuma yayi Nunfashi a Kwarya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Kare yasha a Kwaryar Dayanku ya wanketa sau Bakwai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ubangiji ina neman tsarinka daga shaidanu maza da shaidanu mata
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kaiwa Annabi -tsira da amincin Allah- ruwan wankan janaba,sai ya karkata shi da hannun damansa ya zuba ruwa a hannun hagunsa sau biyu -ko sau uku- sannan ya wanke gabansa,sannan ya buga hannunsa a kasa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance mutum mai yawan yin mazi, sai naji kunyar tambayar Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gareshi saboda matsayin y'arsa a waje na, sai na uamrci Mikdad Dan Aswad, ya tambaye shi, sai Annabi yace: Ya wanke Azzakarinsa, ya yi alwalla
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kun sa shi, kuma idan kuna yin alwala, ku fara da kwanakinku.”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Amru Dan Abu Hasan ya tambayi Abdullahi Dan Zaidubgame da alwallar Annabi -tsira da aminci su tabbata a gare shi- sai yasa a kawo masa abin alwalla, sai yayi musu alwalla irin alwallar Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi- sai ya karkata abin alwallar ya zuba ruwa a hannayansa, sai ya wanke hannayensa sau uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na zo wa Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - yayin da yake amfani da abin goge baki), sai ya ce: Karshen sawa yana kan harshensa, sai ya ce: Ya, ka taimaka, kuma tsabtar tana cikin ta, kamar yana cikinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kayi haka da hannunka kadai ya isarma-sai ya bugi kasa da hannunsa sau daya,sannan ya shafa hagunsa a kan damansa,ya kuma shafi bayan tafukansa da fuskarsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Azabar wuta ta tabbata ga duga-dugai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Da me Annabi –sallal Lahu alaihi wa alihi wa sallam - ya fara lokacin da ya shiga gidansa? Ta ce: Miswak
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daya cikin goma na azumin: yankan gashin baki, barin gemu, lasar abin goge baki, shakar ruwa, yankan farce, wankan farce, tsinke gabobin hannu, aske gashin baki, da yanke ruwa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shaidan yana saƙawa a kan rudanin ɗayanku, idan ya yi barci, kulli uku, sai ya buge kowane ƙulli: Kuna da dare mai tsawo, don haka barci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance muna shirya wa Manzon Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - kayan aikin sa da tsarkake shi, saboda haka Allah zai aiko masa da duk abin da yake son ya aiko daga dare, don haka sai ya sa su daidai, ya yi alwala ya yi sallah.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda yayi wanka a ranar juma`ah irin wankan janaba, sa`annan ya tafi a farkon lokaci yana da ladan kamar ya bada sadakar babbar taguwa, wanda ya tafi a lokaci na biyu yana da ladan kamar ya bada sadakar saniya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanene daga cikinku ya zo ranar Juma'a don yin wanka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Ruwa yakai Tulu biyu to ba zai xauki Najasa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya sha a cikin Kwanon Zinare ko na Azurfa, to yana kwankwadar wutar Jahannama ne a cikinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ba don kar in matsawa al'umma ta ba da ma umarce su da yin asuwaki yayin kowace salla"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan xayanku ya farka daga baccinsa to yayi Al-wala kuma ya shaqa ruwa a Hancinsa sau Uku, saboda Shaixan yana kwana a Hancinsa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW yayi Al-wala sai ya yi Alwala sai ya kuskure bakinsa, sannan ya face, sannan ya wanke fuskarsa sau Uku,da hannunsa na Dama sau Uku, xayanma sau uku, kuma ya shafi kansa da Ruwa ba na ragowar hannunsa ba, kuma ya wanke Qafarsa har ya tsaftace ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi SAW yayi Al-wala sai ya shafi tsakiyar kansa, da kuma kan Rawaninsa da Huffinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya kasance idan yayi Al-wala yakan kwaranya ruwa akan Damatsensa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu Sallah ga duk wanda bashi da Al-wala, kuma babu Al-wala ga duk wanda bai anbaci sunan Allah ba a Al-walar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi SAW ya Kasance yana wanke, ko yana Wamaka da Kwano zuwa Mudu Biyar, kuma yana Alwala da Mudu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Musulmi da zai yi Al-wala kuma ya kyautata Al-walarsa, Sannan ya tashi yayi Sallah Raka'a biyu, yana Mai Fuskantar Allah da Zuciyarsa da Fuskarsa, sai Aljanna ta wajaba a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa naga Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- yana Karanta ta kuma yana sanya yana shafar saman Huffinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Xayanku yayi Al-wala kuma ya sanya Huffinsa to yayi shafa akansa, kuma yayi Sallah a cikinsu, kuma kada ya cire su in yaga dama sai in Janaba ce ta Kama shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW ya sunbanci Wata daga cikin Matansa, sannan ya futa Sallah kuma bai sake Alwala ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun Kasance muna xauka hantahanta da fatsifasti bayan tsarki wani abu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kasance muddin hailar ka tana rike da kai, sannan kayi wanka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku ya zo ga danginsa sannan yana son komawa, to ya yi alwala a tsakaninsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yayi alwala ranar juma'a zai samu lafiya, kuma duk wanda yayi alwala shine mafi alkhairi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku ji tsoron tsinuwa, sai suka ce: Mece ce la'ana ya Manzon Allah? Ya ce: Wanda ya bar bin tafarkin mutane, ko a inuwar su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da amincin Allah- ya kasance yanayin bacci alahalin yana da Janaba ba tare da ya tava Ruwa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wata rana Na hau saman gidan Hafsa, sai Naga Annabi -tsira da aminci yana biyan bukatarsa, ya fuskanci Sham, ya juyawa Ka'aba baya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana shiga bayan gida, kuma ni da wani yaro muna dauke da na'urar ruwa da akuya, kuma zai yi tanadi da ruwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani balaraben kauye ya zo ya yi fitsari a wani bangare na masallaci, sai mutane suka kyare shi, sai Annabi y hana su tsira da aminci su tabbata a gare shi, bayan ya gama fitsarin sai Annabi tsira da amaincin Allah ya yi umarni da a zo da cikakken guga na ruwa, sai aka kwara akai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Ummu Habiba ta yi jinin haila na tsawon shekara bakwai, sai ta tambayi Manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi game da haka? sai ya umarce ta da ta yi wanka, tace: ta kasance tana yin wanka a kowace salla.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada dayanku ya yi fitsari a cikin ruwan da ba ya gudana, sannan ya yi wanka da shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya ga wani mutum wanda aka kebe shi kuma ba ya yin salla a tsakanin mutane. Ruwa, sannan ya ce: (Dole ne ku isa gare shi, don ya wadatar da ku).
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance cikin janaba sai na kyamaci in zauna a wajenka alhalin ba ni da tsarki, sai ya ce: subahanallah, ai mumini baya kasancewa najasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Bawa Musulmi yayi Al-wala, ko kuma Mumini sai ya wanke Fuskarsa to kowane laifi zai futa daga fuskarsa da ya gani da Idanuwansa tare da ruwa, ko kuma qaeshen xigon ruwan da ya xiga
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, Allah baya jin kunya game da gaskiya,shin mace zata yi wanka idan tayi mafarki?sai Manzon Allah -tsira da amincin Allah- yace: Eh, zata yi amma in ta ga ruwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
((Hakika Al'umata za'a kirawo su ranar Al-kiyama masu Fari da kyalkyali na daga guraben Alwala)).wanda ya sami damar tsawaita Farinsa daga gareku to ya aikata.Acikin wani Lafazi na Muslim:((Naga Aba Huraira yana Alwala,sai ya wanke Fuskarsa da Hannayensa har ya kusa isa Kafadunsa biyu,sannan ya wanke Kafafunsa biyu har saida ya daga izuwa Kaurinsa biyu,sannan yace:Na ji Manzan Allah-tsira da amincin Allah su tabbata agareshi-yana cewa:Hakika Al'umata za'a kirawo su ranar Al'kiyama masu Fari da kyalkyali na daga guraben Alwala))wanda ya sami damar tsawaita Farinsa da kyalkyalinsa to ya aikata.Kuma acikin wani lafazin na Muslim:Na ji Badadina-tsira da amincin Allah su tabbata agareshi-yana cewa:((Adon Mumini yana kaiwa inda Alwala takai((.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na kasance ina wanke janaba daga tufafin manzon Allah mai tsira da aminci su kara tabbata a gareshi- sai ya fita izuwa salla, koda ruwa yayi jirwaye a tufafin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Me ya sa mai yin haila ke rama azumi banda salla? sai ta ce: ke baharuriya ce? sai na ce Ni ba baharuriya bace, kawai dai tambaya nake. sai tace muma muna yin hailar, sai a umarce mu da rama azumi banda salla.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi-yana numfashi wajen shan ruwa sau uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo Allah -tsira da aminci ya kasance yana kishingide kan cinya ta, yana karanta Alqur'ani alhali ina haila.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An zo wa Annabi Mai tsira da aminci su tabbata a gare shi da wani yaro, sai ya yi fitsari a kan tufafin Annabi, sai ya sa aka kawo masa ruwa ya yayyafa masa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
In ya zauna tsakanin kafafunta da hannayenta kuma ya tara da ita to wanka ya wajaba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yawaita muku magana kan Aswaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance a lokacin Annabi - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ba za mu sami irin wannan ba sai kadan, kuma idan mun same shi, ba mu da komai sai hannayenmu da bayanmu, da bayanmu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ku rabu da shi ku zuba Bokitin Ruwa, ko Gugan Ruwa, Saboda an turo ku ne Masu saukakakawa ba'a turoku masu tsanantawa ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi SAW ya kasance yana wanka da ragowar ruwan Maimuna -Allah ya yarda da ita
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai ruwa baya yin Najasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ana Wanke futsarin Baiwa, kuma a yayyafa Ruwa a Futsarin yaro
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tana kankare shi, sannan ta wanke shi da Ruwa, ta kuma yayyafa masa Ruwa, kuma tayi sallah da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yake son yasan Al-walar Manzon Allah SAW to ita ce wannan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Ammar Bn Yasir yayi Al-wala sai ya tsefe gemunsa, sai aka ce da shi: ko ya ce da shi: Ya kake tsefe Gemunka? ya ce: to mai zai hanani? kuma haqiqa naga Manzon Allah SAW yana tsefe Gemunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi SAW ya zo da xaya bisa Ukun Mudu sai yake shafawa a Dantsensa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya aika Tawagar Yaqi, sai Sanyi ya same su, yayin da suka isowa Manzon Allah SAW sai ya Umarce su da suyi shafa kan Rawunansu da Huffin su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sahabban Manzon Allah SAW sun Kasance a lokacinsa suna jiran Sallar isha har su fara gyangyaxi sannan suyi Sallah kuma basa sake Alwala
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yayi Wankan Gawa to yayi Wanka shi ma, kuma duk wanda ya xauketa to ya sake Alwala
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tsarki ya tabbata ga Allah, wannan daga Shaidan ne don zama a filin ajiye motoci, kuma idan ta ga fitowar ruwan toka a saman ruwan, to sai ta yi ghusl daya na la’asar da la’asar, da kuma wankan daya na Magrib da na dare, daya kuma na nafilar, da na wankan janaba, da kuma yin alwala a tsakani.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun fifita a kan mutane da uku: Ka sanya layukanmu kamar na mala'iku, kuma ka sanya duniya ta zama masallaci gare mu, kuma ka sanya mana kasarta tsarkakakke, idan ba mu sami ruwa ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ni da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - mun kasance muna wanka daga wani jirgi, wanda hannayenmu suka banbanta da najasa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Maimakon haka, ya ishe ka jujjuya kan ka sau uku, sai ka zuba ruwa a kanka ka tsarkaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana yin ghusl daga najasa, sai ya fara wanke hannayen sa, sa'annan ya wofintar da hannun dama a gefen hagunsa ya wanke al'aurarsa, sannan ya yi alwala don sallah.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun hana mu fuskantar sumba don najasa, ko fitsari, ko a cece mu da hannun dama, ko a cece mu da ƙasa da duwatsu uku, ko a cece mu da dawowa ko girma
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya sanya kwana Uku da daraensu ga mafiyi, da kuma Kwana xaya da Darensa ga mazaunin gida
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan ya taka Najasa da Takalmansa, to tsakakesu shi ne Qasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah yayi rangwame ga Matafiyi kwana Uku da dararensu, Mazaunin gida kuma Kwana xaya da dare
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kaslon Annabi ya SAW ya fashe sai aka sanya masa wata Sarka ta Azurfa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai idanuwa Maxaurin Dubura ne, idan xayanku yayi bacci da idanuwansa to Maxauran zasu kwance ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sunnah tayi daidai, kuma sallar ku ta wadatar daku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Matsayi mai kyau da kuma alwalar musulmai koda na shekaru goma ne.idan ka sami ruwa sai ya taba fatar ka, hakan yafi kyau
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa thamamah din Hanafiyya aka kamo, don haka Annabi –sallal Lahu alaihi wa sallama- zai je wurinsa ya ce: Me kake da shi, Thamama? Kuma yana cewa: Idan kuka kashe za ku kashe da jini, kuma idan kuna son mutum mai godiya, kuma idan kun dawo da kudin, za mu ba ta abin da kuke so.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, na ga wani mutum yana sauri a madadin matarsa amma bai rantse ba, me ya kamata ya yi? Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce: Ruwa daga ruwa yake
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci