lis din Hadisai

Wanda yayi irin alwala ta wannan,sannan ya sallaci, raka'a biyu, bai yi zancen zuci a cikinsu ba,an gafarta masa abin da ya yi na zunubinsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ba zai karbi sallar wanda ya yi kari ba har sai ya yi alwala
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku zai yi alwala sai ya sanya ruwa a hancinsa, sannan ya fato, wanda zai yi tsarki sai yi shi mara, IDan dayanku ya farka daga bacci to ya wanke hannayensa kafin shigar da su cikin abin alwala, domin bai san a inda hannunsa ya kwana ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kun sa shi, kuma idan kuna yin alwala, ku fara da kwanakinku.”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Amru Dan Abu Hasan ya tambayi Abdullahi Dan Zaidubgame da alwallar Annabi -tsira da aminci su tabbata a gare shi- sai yasa a kawo masa abin alwalla, sai yayi musu alwalla irin alwallar Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi- sai ya karkata abin alwallar ya zuba ruwa a hannayansa, sai ya wanke hannayensa sau uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Azabar wuta ta tabbata ga duga-dugai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shaidan yana saƙawa a kan rudanin ɗayanku, idan ya yi barci, kulli uku, sai ya buge kowane ƙulli: Kuna da dare mai tsawo, don haka barci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance muna shirya wa Manzon Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - kayan aikin sa da tsarkake shi, saboda haka Allah zai aiko masa da duk abin da yake son ya aiko daga dare, don haka sai ya sa su daidai, ya yi alwala ya yi sallah.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ba don kar in matsawa al'umma ta ba da ma umarce su da yin asuwaki yayin kowace salla"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan xayanku ya farka daga baccinsa to yayi Al-wala kuma ya shaqa ruwa a Hancinsa sau Uku, saboda Shaixan yana kwana a Hancinsa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW yayi Al-wala sai ya yi Alwala sai ya kuskure bakinsa, sannan ya face, sannan ya wanke fuskarsa sau Uku,da hannunsa na Dama sau Uku, xayanma sau uku, kuma ya shafi kansa da Ruwa ba na ragowar hannunsa ba, kuma ya wanke Qafarsa har ya tsaftace ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi SAW yayi Al-wala sai ya shafi tsakiyar kansa, da kuma kan Rawaninsa da Huffinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya kasance idan yayi Al-wala yakan kwaranya ruwa akan Damatsensa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu Sallah ga duk wanda bashi da Al-wala, kuma babu Al-wala ga duk wanda bai anbaci sunan Allah ba a Al-walar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi SAW ya Kasance yana wanke, ko yana Wamaka da Kwano zuwa Mudu Biyar, kuma yana Alwala da Mudu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Musulmi da zai yi Al-wala kuma ya kyautata Al-walarsa, Sannan ya tashi yayi Sallah Raka'a biyu, yana Mai Fuskantar Allah da Zuciyarsa da Fuskarsa, sai Aljanna ta wajaba a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW ya sunbanci Wata daga cikin Matansa, sannan ya futa Sallah kuma bai sake Alwala ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Bawa Musulmi yayi Al-wala, ko kuma Mumini sai ya wanke Fuskarsa to kowane laifi zai futa daga fuskarsa da ya gani da Idanuwansa tare da ruwa, ko kuma qaeshen xigon ruwan da ya xiga
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
((Hakika Al'umata za'a kirawo su ranar Al-kiyama masu Fari da kyalkyali na daga guraben Alwala)).wanda ya sami damar tsawaita Farinsa daga gareku to ya aikata.Acikin wani Lafazi na Muslim:((Naga Aba Huraira yana Alwala,sai ya wanke Fuskarsa da Hannayensa har ya kusa isa Kafadunsa biyu,sannan ya wanke Kafafunsa biyu har saida ya daga izuwa Kaurinsa biyu,sannan yace:Na ji Manzan Allah-tsira da amincin Allah su tabbata agareshi-yana cewa:Hakika Al'umata za'a kirawo su ranar Al'kiyama masu Fari da kyalkyali na daga guraben Alwala))wanda ya sami damar tsawaita Farinsa da kyalkyalinsa to ya aikata.Kuma acikin wani lafazin na Muslim:Na ji Badadina-tsira da amincin Allah su tabbata agareshi-yana cewa:((Adon Mumini yana kaiwa inda Alwala takai((.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance a lokacin Annabi - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ba za mu sami irin wannan ba sai kadan, kuma idan mun same shi, ba mu da komai sai hannayenmu da bayanmu, da bayanmu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yake son yasan Al-walar Manzon Allah SAW to ita ce wannan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Ammar Bn Yasir yayi Al-wala sai ya tsefe gemunsa, sai aka ce da shi: ko ya ce da shi: Ya kake tsefe Gemunka? ya ce: to mai zai hanani? kuma haqiqa naga Manzon Allah SAW yana tsefe Gemunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi SAW ya zo da xaya bisa Ukun Mudu sai yake shafawa a Dantsensa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sahabban Manzon Allah SAW sun Kasance a lokacinsa suna jiran Sallar isha har su fara gyangyaxi sannan suyi Sallah kuma basa sake Alwala
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yayi Wankan Gawa to yayi Wanka shi ma, kuma duk wanda ya xauketa to ya sake Alwala
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai idanuwa Maxaurin Dubura ne, idan xayanku yayi bacci da idanuwansa to Maxauran zasu kwance ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci