హదీసుల జాబితా

నేను చేసిన ఈ వజూ మాదిరిగా వజూ చేసి పిదప రెండు రకాతుల నమాజును,వీటి మధ్య ఎలాంటి ప్రాపంచిక ఆలోచన లేకుండా చదివిన వ్యక్తి యొక్క వెనుకటి పాపాలు క్షమించబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
వజూ భంగమైనప్పుడు(విరిగినప్పుడు) తిరిగి వజూ చేసేంత వరకు.మీలోని ఎవరి నమాజును కూడా అల్లాహ్ ఆమోదించడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే ఉత్తమ రీతిలో వజూ చేస్తారో అతని పాపాలు శరీరం నుండి నశిస్తాయి,చివరికి అతని వేలు క్రింది నుండి పడిపోతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్