ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

నేను చేసిన ఈ వజూ మాదిరిగా వజూ చేసి పిదప రెండు రకాతుల నమాజును,వీటి మధ్య ఎలాంటి ప్రాపంచిక ఆలోచన లేకుండా చదివిన వ్యక్తి యొక్క వెనుకటి పాపాలు క్షమించబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్