အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အကြင်သူသည် ငါကိုယ်တော်၏ ဤဝုဿူပြုနည်းအတိုင်း ဝုဿူပြုလုပ်ပြီး ဆွလာသ်နှစ်ရကအသ် ဆောက်တည်မည်။ ယင်းနှစ်ရကအသ်ထဲတွင် စိတ်ထဲမှစကားပြောခြင်း (ဟိုဒီတွေးခြင်း)မပြုလျှင် ထိုသူယခင်က ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များ ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်းဟိဝစလ္လမ်)သည် ဝုဿွူပြုလုပ်ရာ၌(အစိတ်အပိုင်းများကို) တစ်ကြိမ်စီ(ဆေးကြောတော်မူသည်)။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်းဟိဝစလ္လမ်)သည် ဝုဿွူပြုလုပ်ရာ၌ (အစိတ်အပိုင်းများကို)နှစ်ကြိမ်စီ (ဆေးကြောတော်မူခဲ့၏။)