kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Wanda yayi irin alwala ta wannan,sannan ya sallaci, raka'a biyu, bai yi zancen zuci a cikinsu ba,an gafarta masa abin da ya yi na zunubinsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Amru Dan Abu Hasan ya tambayi Abdullahi Dan Zaidubgame da alwallar Annabi -tsira da aminci su tabbata a gare shi- sai yasa a kawo masa abin alwalla, sai yayi musu alwalla irin alwallar Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi- sai ya karkata abin alwallar ya zuba ruwa a hannayansa, sai ya wanke hannayensa sau uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan xayanku ya farka daga baccinsa to yayi Al-wala kuma ya shaqa ruwa a Hancinsa sau Uku, saboda Shaixan yana kwana a Hancinsa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW yayi Al-wala sai ya yi Alwala sai ya kuskure bakinsa, sannan ya face, sannan ya wanke fuskarsa sau Uku,da hannunsa na Dama sau Uku, xayanma sau uku, kuma ya shafi kansa da Ruwa ba na ragowar hannunsa ba, kuma ya wanke Qafarsa har ya tsaftace ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi SAW yayi Al-wala sai ya shafi tsakiyar kansa, da kuma kan Rawaninsa da Huffinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya kasance idan yayi Al-wala yakan kwaranya ruwa akan Damatsensa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yake son yasan Al-walar Manzon Allah SAW to ita ce wannan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi SAW ya zo da xaya bisa Ukun Mudu sai yake shafawa a Dantsensa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci