ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വുദ്വു (അംഗശുദ്ധി) പോലെ വുദ്വു എടുക്കുകയും, ശേഷം രണ്ട് റക്അത് നിസ്കരിക്കുകയും, അതിൽ (നിസ്കാരമല്ലാത്ത) മറ്റൊന്നും മനസ്സിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ്റെ മുൻകഴിഞ്ഞ തെറ്റുകളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്