ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വുദ്വു (അംഗശുദ്ധി) പോലെ വുദ്വു എടുക്കുകയും, ശേഷം രണ്ട് റക്അത് നിസ്കരിക്കുകയും, അതിൽ (നിസ്കാരമല്ലാത്ത) മറ്റൊന്നും മനസ്സിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ്റെ മുൻകഴിഞ്ഞ തെറ്റുകളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അശുദ്ധി വരുത്തിയാൽ അയാൾ വുദ്വു എടുക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളിലൊരാളുടെയും നമസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും വുദ്വു എടുക്കുകയും, തൻ്റെ വുദ്വു നന്നാക്കുകയും ചെയ്താൽ തിന്മകൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ശുദ്ധി വരുത്തൽ ഈമാനിൻ്റെ പകുതിയാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌പെയിൻ