فهرست احادیث

هر كسى مانند اين وضوى من وضو گرفت، سپس دو ركعت نماز خواند و در آنها با خود سخن نگفت، گناهان گذشته اش بخشوده خواهند شد.
عربي انگلیسی اردو
الله متعال نماز يكى از شما را قبول نمى كند اگر بى وضو شد، تا (دوباره) وضو بگيرد
عربي انگلیسی اردو
هر كسى وضو گرفت و آن را با بهترين صورت انجام داد، همه ى خطاهايش از بدنش خارج مى شوند.
عربي انگلیسی اردو
پاکی نیمی از ایمان است
عربي انگلیسی اردو
هرگاه يكی از شما وضو می گيرد، باید آب در بينی کند و [جهت تمیز شدن بینی] آن را با فشار از بینی خارج کند. و هركس با سنگ استنجا می كند، عدد فرد را رعايت نمايد. و هرگاه کسی از شما از خواب بيدار شد باید قبل از داخل كردن دست ها در ظرف آب، سه بار آنها را بشويد. زيرا نمی داند به هنگام خواب دستش با چه چيز و كجا در تماس بوده است.
عربي انگلیسی اردو
هنگامی که لباس می پوشيد و هنگامی که وضو می گيريد، از سمتِ راست بدن تان آغاز کنيد.
عربي انگلیسی اردو
شاهد بودم که عمرو بن ابوحسن از عبدالله بن زيد درباره ی چگونگی وضوی رسول الله صلى الله عليه و سلم سوال کرد، این بود که عبدالله درخواست ظرفی آب نمود و برای آنها وضويی همچون وضوی رسول الله صلى الله عليه وسلم گرفت.
عربي انگلیسی اردو
وای از عذاب دوزخ بر پُشت پاهایی که هنگام وضو گرفتن خوب شسته نمی شوند.
عربي انگلیسی اردو
هريک از شما شب هنگام که می خوابد، شيطان سه گره بر پُشت سرِ او می زند و هنگامِ بستنِ هر گرهی - در گوش او - می گويد: شبی دراز در پيش داری؛ بخواب.
عربي انگلیسی اردو
ما مسواک و آبِ وضوی رسول الله صلى الله عليه وسلم را آماده می کرديم و ايشان در پاسی از شب که الله می خواست، برمی خاست و مسواک می زد و وضو می گرفت و نماز می خواند.
عربي انگلیسی اردو
اگر بر امتم دشوار نمی بود، به آنها دستور می دادم همراه هر بار وضو مسواک بزنند.
عربي انگلیسی اردو
هنگامی كه يكی از شما از خواب بيدار شد و قصد وضو گرفتن داشت، سه بار آب در بينی كند و آن را بشويد چون شيطان شب را در خيشوم (آخر بينی) او می گذراند.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو گرفت و مضمضه نموده و پس از آن بینی را شسته و سه بار صورت و سه بار دست راست و سه بار دست چپ را شسته و سپس سرش را با آب تازه ای مسح کرد و پاهایش را شست و آنها را تمیز و پاکیزه نمود.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضو گرفت و بر پیشانی و عمامه و موزه هایش مسح کرد.
عربي انگلیسی اردو
هرگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضو می گرفت، بر آرنج هایش آب می ریخت.
عربي انگلیسی اردو
نماز کسی که وضو نداشته باشد و وضويی که بر آن بسم الله گفته نشده باشد، صحيح نيست.
عربي انگلیسی اردو
بازگرد و خوب وضو بگیر.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلى الله عليه وسلم با یک صاع تا پنج مد غسل می کرد و با یک مد وضو می گرفت.
عربي انگلیسی اردو
هیچ مسلمانی نیست که خوب وضو بگيرد و دو رکعت نماز با حضور قلب و توجه کامل (خشوع و خضوع) بجا آورد، مگر اینکه بهشت بر او واجب می گردد.
عربي انگلیسی اردو
رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از همسرانش را بوسید، سپس برای نماز خارج شد بی آنکه وضو بگیرد.
عربي انگلیسی اردو
آیا آلت تناسلی چیزی جز پاره گوشتی از بدن اوست.
عربي انگلیسی اردو
ای عايشه، چشم هايم می خوابند، اما قلبم بيدار است.
عربي انگلیسی اردو
هرگاه بنده ی مسلمان يا مؤمنی وضو می گيرد و صورتش را می شويد، هر گناهی که با نگاهِ چشمانش مرتکب شده، با آب يا با آخرين قطره ی آن از چهره اش می ريزد.
عربي انگلیسی اردو
زيورِ (بهشتیِ) مؤمن تا جايی است که آب وضويش به آنجا می رسد.
عربي انگلیسی اردو
ما در زمانِ رسول الله صلى الله عليه وسلم به ندرت چنين غذايی می يافتيم و وقتی چنين غذايی می خورديم، دستمالی جز کفِ دست ها و ساعدها و پاهای خود نداشتيم. آنگاه - با وضويی که از قبل داشتيم - بدون اينکه وضوی تازه ای بگيريم، نماز می خوانديم.
عربي انگلیسی اردو
هرکس از یادگیری وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال می شود، بداند که وضوی ایشان چنین بوده است.
عربي انگلیسی اردو
وضو را کامل نموده و بین انگشت ها را خلال کن و در استنشاق مبالغه کن مگر اینکه روزه باشی.
عربي انگلیسی اردو
عمار بن یاسر رضی الله عنه را دیدم که وضو گرفت و ریشش را خلال کرد. به وی گفته شد - یا به وی گفتم -: ریشت را خلال می کنی؟ گفت: چه چیزی مرا از این کار باز می دارد درحالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که ریشش را خلال می کرد.
عربي انگلیسی اردو
برای رسول الله صلی الله علیه وسلم به اندازه ی دو سوم مد آب آورده شد که با آنها دستش را تا آرنج مالید.
عربي انگلیسی اردو
اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در عهد ایشان چنان منتظر نماز عشاء می ماندند که (از فرط خستگی و خمیازه کشیدن) سرهایشان مایل می شد؛ سپس بلند شده و نماز می خواندند، بدون اینکه دوباره وضو بگیرند.
عربي انگلیسی اردو
هرکس آلت خود را لمس نماید، باید وضو بگیرد.
عربي انگلیسی اردو
آن مرد گفت: در محل استراحت گوسفندان نماز بخوانم؟ فرمود: «بلی». آن مرد پرسيد: در محل استراحت شتران نماز بخوانم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «نه».
عربي انگلیسی اردو
کسی که مرده می شوید (پس از شستن مرده) باید غسل کند، و آنکه مرده را حمل می کند (پس از حمل آن) باید وضو بگیرد.
عربي انگلیسی اردو
بی گمان چشم ها دربند مقعد انسان می باشند، پس هرگاه چشم ها بخواب روند، بند مقعد باز و روان می شود.
عربي انگلیسی اردو
هرکس اينچنين وضو بگيرد، گناهان گذشته اش آمرزيده می شود.
عربي انگلیسی اردو