د احادیثو لړلیک

چا چې زما د دې اودس په څېر اودس وکړ، بیا یې دوه رکعته لمونځ وکړ، چې د خپل ځان سره پکې خبرې ونه کړي (له وسوسو ځان وساتي) ټول مخکني ګناهونه به یې وبخښل شي.
عربي انګلیسي فرانسوي
الله تعالی ستاسو څخه د هیچا لمونځ نه قبلوي کله چې بې اودسه شي تر څو چې - بېرته- اودس وکړي.
عربي انګلیسي فرانسوي
چا چې په ښه ډول اودس وکړ، ګناهونه یې له بدن څخه وځي.
عربي انګلیسي فرانسوي
پاکوالی نیم ایمان دی
عربي انګلیسي هسپانوي