فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې په ښه ډول اودس وکړ، ګناهونه یې له بدن څخه وځي.
عربي انګلیسي فرانسوي
پاکوالی نیم ایمان دی
عربي انګلیسي هسپانوي