உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

யார் தொழுகைக்காக வுழுசெய்து அதனை அழகான முறையில் செய்தால் அவரது பாவங்கள் உடலிருந்து வெளியேறி விடுகின்றன.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
சுத்தம் ஈமானின் பாதியாகும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பானிய மொழி