زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هر كسى وضو گرفت و آن را با بهترين صورت انجام داد، همه ى خطاهايش از بدنش خارج مى شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
پاکی نیمی از ایمان است
عربي انگلیسی اسپانیایی
هريک از شما شب هنگام که می خوابد، شيطان سه گره بر پُشت سرِ او می زند و هنگامِ بستنِ هر گرهی - در گوش او - می گويد: شبی دراز در پيش داری؛ بخواب.
عربي انگلیسی فرانسوی
زيورِ (بهشتیِ) مؤمن تا جايی است که آب وضويش به آنجا می رسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس اينچنين وضو بگيرد، گناهان گذشته اش آمرزيده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی